Archív

Archív webových článkov a tlačových správ

Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023 sa konal 27. mája 2024 (pondelok) o 10.00 v on-line priestore prostredníctvom aplikácie MS Teams. Otázky k verejnému odpočtu NLC je možné predkladať prostredníctvom e-mailovej adresy nlc@nlcsk.org. Do predmetu e-mailovej správy bude potrebné uviesť „Otázky k VO NLC za rok 2023“. Zástupcovia Národného lesníckeho centra na predložené otázky...
Read More
Termín verejného odpočtu: 27. máj 2024 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod. Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFlNTMxNmUtN2Y3Yi00NmNjLTg2MGMtNzRkMTk0MjRmZGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232a371c3-2d7f-4350-aa52-082cfb3bb2f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c4304fe7-b428-4740-843d-45e948b46ade%22%7d Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum https://web.nlcsk.org/. Otázky bude možné predkladať aj prostredníctvom e-mailovej adresy nlc@nlcsk.org. Do predmetu e-mailovej správy...
Read More
Z technických príčin nebude web stránka dostupná 7.5.2024 od 7:00 do 14:00.
Read More
Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 12. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024 v rámci SP SPP 2023 – 2027 a PRV SR 2014 – 2020:  pre podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56 nariadenia vlády Slovenskej...
Read More
Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o dvoch voľných pracovných miestach na druh práce: PROJEKTANT HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV STIAHNUŤ  
Read More
Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 03. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 11/2024. Výzva je otvorená od 03. apríla 2024 do 03. júla 2024. Prístup k technickej podpore zo strany NLC prostredníctvom aplikácie na získanie orientačného zoznamu porastov...
Read More
Zvolen, 19. marec 2024 – Národné lesnícke centrum s nórskou vzdelávacou inštitúciou Skogkurs zahájilo realizáciu projektu s názvom „EE_YOUTH:  Transfer poznatkov a praktických skúseností vo vzdelávaní mládeže v oblasti environmentálnej výchovy a transfer poznatkov a ďalšieho vzdelávania v lesníctve“ FBR – FDI – 014, podporeného z iniciatívy Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy. Zámerom...
Read More
Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky sa aj tohto roku pripája svojou kampaňou k oslave  Medzinárodného dňa lesov (MDL), ktorý si pripomíname každoročne 21. 3. V tomto období sa zintenzívnia aktivity s cieľom zvýšenia povedomia o lesoch, ich ochrane a trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch. Témou  12. ročníka je „LESY A INOVÁCIE – NOVÉ RIEŠENIA PRE LEPŠÍ SVET“. Medzinárodný...
Read More
Národné lesnícke centrum (NLC) je spoluriešiteľom projektu BOOST4BIOEAST, koordinovaného maďarským Výskumným ústavom organického pôdohospodárstva (ÖMKi). V projekte je celkovo zapojených 30 partnerov. Projekt bol podporený z prostriedkov európskej grantovej schémy HORIZON EUROPE vo výške takmer 3,5 miliónov EUR . Celý názov projektu je „Posilnenie transformácie biohospodárstva pre región BIOEAST“ a bol podporený v rámci výzvy...
Read More
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce ROBOTNÍCKE PRÁCE PRE ZABEZPEČOVANIE VÝSKUMU STIAHNUŤ
Read More
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE STIAHNUŤ
Read More
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/5003 Z. z. v znení neskorších predpisov Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce KONTROLÓR PROJEKTOV HÚL STIAHNUŤ
Read More
Bratislava, 8. február 2024 – Národné lesnícke centrum (NLC), spolu s projektovými partnermi – Výskumným ústavom papiera a celulózy a Fraunhoferovým inštitútom pre výskum dreva pripravili úvodné stretnutie projektu, ktorý bol podporený z prostriedkov európskej grantovej schémy HORIZONT vo výške takmer 15 miliónov EUR. Celý názov projektu je „Upgrade Centra Excelentnosti LignoSilva“ a tento projekt...
Read More
Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce: SAMOSTATNÝ CHEMIK ANALYTIK STIAHNUŤ  
Read More
Národné lesnícke centrom 5. decembra zorganizovalo v poradí už 22. ročník tradičnej vedeckej konferencie “Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR”. Prinášame vám prezentácie zoradené v troch blokoch: A – Aktuality lesníckej politiky a ekonomiky SR Ekonomické výsledky LH v roku 2022 a v.hľad na rok 2023 – M. Kovalčík Stav a vývoj ukazovateľov...
Read More
Na základe aktualizácie č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022 zo dňa 31.1.2024 pre podopatrenie 4.3 – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, že PPA zmenila termín uzavretia výzvy na 30.04.2024. Predmetnou aktualizáciou sa taktiež v bode 1.7.1 výzvy zvýšil maximálny počet predložených ŽoNFP jedným žiadateľom.  
Read More
V súvislosti s predkladaním záverečnej žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) upozorňujeme žiadateľov, že na rozdiel od ostatných lesníckych podopatrení, resp. výziev v prípade výzvy č. 70/PRV/2023 je žiadateľ v zmysle bodu 3.8 tejto výzvy povinný predložiť záverečnú ŽoP najneskôr do 30.4.2025!  
Read More
Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalší vzorový projekt (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre Výzvu č. 70/PRV/2023 pre podopatrenie 8.6, Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania...
Read More
Zvolen, 11. december 2023 – Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila vyhlásenie výzvy pre podopatrenie: 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je až 40 miliónov EUR. Oprávnenými aktivitami realizácie projektov, o refundáciu ktorých sa môžu fyzické a právnické osoby...
Read More
Banská Bystrica 1. decembra 2023 – Lesníci zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici každoročne prinášajú do nemocnice najkrajší symbol slovenských Vianoc – zelený vianočný stromček. Ten tohtoročný je prvým odovzdaným vianočným stromčekom...
Read More
Nitra, 30. november 2023 – Včera sa v Nitre – Lužiankach konalo v poradí už 61. valné zhromaždenie Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V rámci vedeckej rozpravy bol nosným referátom príspevok s názvom „Ako harmonizovať ciele pôdohospodárstva a ochrany prírody? Neľahká úloha a možnosti jej riešenia na príklade lesného hospodárstva.“ Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) pripravil pre svojich...
Read More
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor manažmentu lesa, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Slovenská lesnícka spoločnosť, člen ZSVTS a Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, Odbor lesníctva Vás pozývajú na vedeckú konferenciu AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR ktorá sa uskutoční 5. decembra 2023...
Read More
P o n u k a prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315   Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka majetok, so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní  prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom...
Read More
Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR Vás pozývajú na tematický seminár: Škody na lesných porastoch spôsobené zverou.Prezenčnou formou sa seminár uskutoční 04. 12. 2023 a online formou (prostredníctvom aplikácie MS Teams) prebehne 08. 12. 2023 v čase od 09:00 do 15:00. Prezenčná forma...
Read More
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “ekonomický analytik Centra excelentnosti LignoSilva”. >>PDF<<
Read More
P o n u k a prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315   Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka majetok, so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní  prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade...
Read More
/tlačová správa BBSK/ V medzinárodnej grantovej schéme HORIZON uspelo Národné lesnícke centrum vo Zvolene len ako druhá slovenská inštitúcia v histórii. Získať sa mu podarilo 15 miliónov eur, ďalších 15 miliónov dostane automaticky z výzvy ministerstva školstva. Vedu, výskum, inovácie a spoluprácu verejného a súkromného sektora tak posunie na špičkovú úroveň. Národnému lesníckemu centru (NLC)...
Read More
Zvolen, 10. október 2023 – Medzi hlavné témy už 32.ročníka medzinárodnej odbornej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa“ patrilo hodnotenie a prognóza dopadov sucha z roku 2022 na zdravotný stav lesných drevín a vývoj populácií sekundárnych biotických škodlivých činiteľov. Veľká pozornosť bola venovaná analýze škôd spôsobených zverou na lesných drevinách a predstaveniu relevantných výskumných projektov...
Read More
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: koordinátor inovácií Centra excelentnosti LignoSilva. STIAHNUŤ
Read More
Zvolen, 2. október 2023 – Rovnako, ako pri všetkých predchádzajúcich výzvach v rámci prechodného obdobia PRV SR 2014 – 2022 aj teraz Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) vypracovalo pre obhospodarovateľov lesa vzorový projekt pre aktuálnu výzvu. Ide o výzvu č. 69/PRV/2023 z Programu rozvoja vidieka (PRV) pre Podopatrenie 8.3 Podpora...
Read More
Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalší vzorový projekt (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre Výzvu č. 69/PRV/2023 pre podopatrenie 8.3, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými...
Read More
Zvolen, 19. september 2023 – Národné lesnícke centrum, ako celoslovensky pôsobiaca odborná inštitúcia, je zapojené do medzinárodného projektu Zdravé lesné regióny (Healthy Forest Regions). Projekt rozvíja koncepty na vytvorenie záväzkov tvorcov politík pre zlepšenie funkčnosti lesných ekosystémov a ochrany biodiverzity. Projekt Zdravé lesné regióny nadväzuje na úspešný projekt BEECH POWER a je podporený Európskou Úniou...
Read More
Zvolen, 15. august 2023 – Národné lesnícke centrum (NLC) v poslednom období intenzívne pracovalo na príprave komplexného materiálu pod názvom Katalóg cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení. Zároveň vypracovalo aj jeho elektronickú verziu. Cieľom katalógu je zjednodušenie a zefektívnenie procesu administrácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj vyššej transparentnosti postupov pri obstaraní...
Read More
Zvolen, 21. jún 2023 – Národné lesnícke centrum (NLC) po roku opäť zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku a približuje ich vo forme stanoviska verejnosti. Súčasná situácia s medveďom hnedým (Ursus arctos) na Slovensku je jednoznačne veľmi problematická. Populácia medveďa hnedého vykazuje na Slovensku v posledných rokoch...
Read More
Vážení autori, Srdečne vás pozývame prispieť do pripravovaného špeciálneho čísla časopisu Central European Forestry Journal s názvom „Stredoeurópske lesy pod narastajúcim klimatickým stresom“. Naším cieľom je zhromaždiť širokú škálu pohľadov na výzvy, ktorým čelia stredoeurópske lesy. Predmetom nášho záujmu a špeciálneho čísla sú články týkajúce sa: Vplyvu zmeny klímy na zdravie, produktivitu a biodiverzitu lesov...
Read More
Druhým júlovým týždňom sa na Slovensku začína 35. rok monitoringu zdravotného stavu lesov, ktorý je súčasťou medzinárodného európskeho programu ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) a národného Čiastkového monitorovacieho systému Lesy (ČMS Lesy). Monitoring v lesoch Slovenska zabezpečujú pracovníci Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo...
Read More
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “Kontrolór projektov hospodárskej úpravy lesov”   >>PDF<<
Read More
Zvolen, 19. jún 2023 – Z rúk dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, prevezme diplom už 500tý absolvent Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné promócie v sa uskutočnia v utorok 20. júna 2023 o 14:30 hod. v aule Technickej univerzity vo Zvolene. Tridsaťštyri šiestakov základných škôl zo Zvolena, Pliešoviec, Badína a Zvolenskej Slatiny pravidelne od októbra...
Read More
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “analytik dát”   >>PDF<<
Read More
Zvolen, 16. jún 2023 – Projekt LES UKRYTÝ V KNIHE 2023, ktorého koordinátorom je Národné lesnícke centrum, vstupuje do finále. Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh spojila v období od 1. apríla do 26. mája 2023 knižnice na celom Slovensku s lesnými pedagógmi a školami. Magický 13....
Read More
Zvolen, 14. jún 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v dňoch 05.06 – 09.06.2023 organizovalo v rámci projektu „Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri“  odbornú exkurziu ôsmich srbských expertov na Slovensku. Národné lesnícke centrum prostredníctvom Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky...
Read More
Zvolen, 13. jún 2023 – Národné lesnícke centrum reaguje na článok zverejnený v Denníku N dňa 9.6.2023 s názvom „Desatina lesov by mala byť v bezzásahovom režime“, podľa ktorého lesníci zverejnili predstavu, ako by malo vyzerať lesné hospodárstvo na Slovensku v budúcnosti. Desať percent lesov by sa malo podľa nich vyvíjať bez zásahu človeka. Vzťahy medzi lesníctvom...
Read More
Je dobré že sa o novom Národnom lesníckom programe (NLP) diskutuje, a osobitne keď sa do diskusie zapoja rešpektované odborné autority. V prípade prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL) takýmito autoritami nesporne sú profesor Milan Saniga, garant pestovateľského konceptu PBHL na Slovensku, a Dušan Mikuš, jeho prominentný praktický realizátor. Ich články  „Múdremu neraď, mocnému nezdvíhaj“...
Read More
Informácia o dvoch voľných pracovných miestach v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “projektant hospodárskej úpravy lesov” (KZSL)   >>PDF<<
Read More
Zvolen, 22. máj 2023 – Pozdrav Lesu zdar! je veľmi dobre známy v lesníckej komunite. V obmene si ho medzi sebou hovoria aj teenageri – Nazdar! A preto bolo celkom prirodzené, že lesnícky pozdrav bol inšpiráciou pre názov nového projektu lesnej pedagogiky určeného práve stredoškolákom. Je to aj skupina mladých ľudí, ktorá v krátkej budúcnosti...
Read More
Paríž – OECD opätovne ponúka možnosť získať viac zdrojov na agrárnu vedu a výskum a príležitosti na posilnenie medzinárodnej spolupráce a mobility vedeckých kapacít. Výzva z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) na rok 2024 je otvorená do 10. septembra 2023 aj pre Slovenskú republiku.   Medzinárodná vedecká mobilita bola výrazne zasiahnutá koronakrízou. Prispôsobením sa novej realite...
Read More
Termín verejného odpočtu: 31. máj 2023 (streda) v čase od 10:00 do 11:00 hod. Popis k verejnému odpočtu: Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum. Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU5YmZmYTAtMmEyNy00MmExLWFjYzUtZDdkNWE1NGQ5MTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232a371c3-2d7f-4350-aa52-082cfb3bb2f6%22%2c%22Oid%22%3a%220d33b875-38c5-403e-b90b-8517c1d9aba9%22%7d Otázky bude možné predkladať aj prostredníctvom e-mailovej adresy verejny.odpocet@nlcsk.org. Do predmetu mailovej správy bude...
Read More
Zdravé lesy pre zdravých ľudí zahrnuli v sebe aj posolstvo 17. ročníka Lesníckych dní, ktoré liečili telo i dušu. Po troch rokoch sa Lesnícke dni vrátili do Zvolena – mesta lesníctva, a bolo to dobré rozhodnutie lesníkov. Počas 21. apríla, kedy sa Lesnícke dni vo Zvolene otvárali, bola ich návštevnosť cez 10 tisíc ľudí, na...
Read More