Category

Webové sídlo

Iniciatíva BIOEAST – Manifest zainteresovaných strán

V rámci iniciatívy BIOEAST vznikla výzva na koordinovanú podporu z verejných zdrojov, zameranú na prechod k trvalej udržateľnosti a obehovému hospodárstvu v oblasti pôdy, vody, potravinových systémov a spracovania biomasy....

Verejný odpočet NLC za rok 2023

Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023 sa konal 27. mája 2024 (pondelok) o 10.00 v on-line priestore prostredníctvom aplikácie MS Teams. Otázky k verejnému odpočtu NLC je možné predkladať...

Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023

Termín verejného odpočtu: 27. máj 2024 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod. Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFlNTMxNmUtN2Y3Yi00NmNjLTg2MGMtNzRkMTk0MjRmZGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232a371c3-2d7f-4350-aa52-082cfb3bb2f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c4304fe7-b428-4740-843d-45e948b46ade%22%7d Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie...

Oznam

Z technických príčin nebude web stránka dostupná 7.5.2024 od 7:00 do 14:00.

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 12. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024 v rámci...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 03. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 11/2024....

Projekt „EE_YOUTH“ podporí environmentálne vzdelávanie mládeže na Slovensku a v Nórsku

Zvolen, 19. marec 2024 – Národné lesnícke centrum s nórskou vzdelávacou inštitúciou Skogkurs zahájilo realizáciu projektu s názvom „EE_YOUTH:  Transfer poznatkov a praktických skúseností vo vzdelávaní mládeže v oblasti environmentálnej výchovy a...

Pracovné stretnutie projektu “BOOST4BIOEAST” v Budapešti

Národné lesnícke centrum (NLC) je spoluriešiteľom projektu BOOST4BIOEAST, koordinovaného maďarským Výskumným ústavom organického pôdohospodárstva (ÖMKi). V projekte je celkovo zapojených 30 partnerov. Projekt bol podporený z prostriedkov európskej grantovej schémy...
1 2 3 9