Výskum

LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN

Inštitucionálne zabezpečuje lesnícku vedu, výskum a vývoj na Slovensku v rámci rezortu pôdohospodárstva.  Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC-LVÚ Zvolen) patrí k lesníckym inštitúciám s najdlhšou históriou. Od roku 2023 má certifikovaný systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 na „Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.“  

Prostredníctvom zamestnancov výskumu a výskumnej infraštruktúry zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach lesníctva a primárneho spracovania dreva, vrátane mimoprodukčných funkcií (ekosystémových služieb) lesov. Rieši výskumné projekty podľa požiadaviek zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a na základe výziev národných či medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov.

V rámci kontraktu rieši nevýskumné projekty ako úlohy odbornej pomoci a koncepčné práce podľa požiadaviek zriaďovateľa, priamo sa podieľa na realizácii monitoringu zdravotného stavu lesov a národnej inventarizácie lesov. Zabezpečuje činnosť lesníckej ochranárskej službykontroly lesného reprodukčného materiálu centrálneho lesníckeho laboratória.

Vykonáva posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú, edičnú, poradenskú a propagačnú činnosť. Napomáha realizácii výsledkov výskumu v praxi, informuje o výsledkoch výskumu prostredníctvom publikačnej činnosti, vlastného vedeckého časopisu, a edície Lesnícke štúdie. Pravidelne organizuje konferencie a semináreFinančné zabezpečenie činnosti ústavu je uskutočňované prostredníctvom úloh kontraktu s MPRV SR, projektov, a komerčného výskumu na základe hospodárskych zmlúv.

K zlepšeniu konkurencieschopnosti prispieva spolupráca s akademickou sférou a medzinárodné aktivity v rámci sietí: