Informácie o lesoch

Informácie o lesoch

Zdrojom informácií o lesoch je informačný systém lesného hospodárstva (IS LH), ktorý je prevádzkovaný na základe zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Na základe § 38 ods. 2 písm. e a §45  tohto zákona je jeho správcom Národné lesnícke centrum (NLC). NLC na základe uvedeného zákona zabezpečuje aj tvorbu a správu  tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva.

Jeho základnými zdrojmi sú:

 • programy starostlivosti o lesy: údaje opisu porastov, plánu hospodárskych opatrení, komplexného zisťovania stavu lesov – rámcového a cieľového zastúpenia drevín, plochovej tabuľky – údaje KN a druhu vlastníctva a obhospodarovania lesov, lesnícke mapy
 • lesná hospodárska evidencia: údaje o vykonaných hospodárskych opatreniach v porastoch (ťažba, zalesňovanie, pestovné opatrenia a výchova)
 • evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a odborných lesných hospodárov – evidenciu vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva
 • registre vedené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a MPRV SR – register obhospodarovateľov, odborných lesných hospodárov, lesnej stráže, ciach, register oprávnených s LRM
 • štatistické zisťovania v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a prvotného spracovania dreva

Údaje o lesoch

K základným údajom patria:

 • údaje o výmere lesných pozemkov, o drevinovom zložení, štruktúre porastov, zásobách dreva, prírastku, plánovaných a vykonaných ťažbách,
 • údaje o vykonanej ťažbe, o zalesnenej ploche, o holinách, o vykonaných pestovných činnostiach -prečistky, ochrana proti zveri a burine, oplocovanie (lesná hospodárska evidencia)
 • údaje o uskutočnených opatreniach proti škodlivým činiteľom (lesná hospodárska evidencia)

Základné údaje o porastoch vrátane grafického zobrazenia porastov nájdete v aplikácii Lesnícky geografický informačný systém

Súhrnné informácie o stave lesov SR sú zostavené so stavom k 31.12 daného roka. Informácie pre jednotlivé roky sú publikované prostredníctvom aplikácie Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve, spracovateľoch dreva a poľovníctve

Základným dokumentom o lesnom hospodárstve je Správa o lesnom hospodárstve Slovenskej republiky

Mapovanie lesov

Mapovanie lesov sa každoročne vykonáva na 1/10 výmery lesných pozemkov v rámci vyhotovovania Programov starostlivosti o lesy (PSL) podľa harmonogramu obnov. Mapovanie sa v súčasnosti uskutočňuje modernými fotogrametrickými metódami – digitálna fotogrametria založená na leteckom snímkovaní a skenovaní územia. Hlavným zdrojom mapovania lesov je farebná letecká meračská snímka s polohovou presnosťou 0,25 m a digitálny model terénu vyhotovený na základe údajov leteckého laserového skenovania. Následne sa vyhotovuje súvislé tematické štátne mapové dielo  s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH) na celom území SR. Súvislé TŠMD LH je vyhotovené v súlade so zákonom č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v 3. triede presnosti, t. j. s presnosťou 0,5m.

Lesnícke mapy sa tvoria podľa štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva. V lesníckej praxi sa používa niekoľko účelových lesníckych máp v mierke 1 : 10 000 (porastová, ťažbová, obrysová, a p.). Jednotlivé mapy sa vyznačujú rôznou mierou lesníckeho detailu a sú odvodené zo základnej lesníckej mapy v mierke 1: 5000. Značkový kľúč k lesníckym mapám je dostupný ako samostatná publikácia.

V rámci tvorby TŠMD NLC zabezpečuje nasledovné činnosti:

 • letecké snímkovanie strednoformátovou kamerou RCD 30 a letecké laserové skenovanie ALS 70
 • prípravu a spracovanie fotogrametrických projektov
 • fotogrametrické vyhodnotenie, 3D vektorizáciu
 • tvorbu digitálneho modelu terénu
 • tvorbu ortofotomozaiok
 • geodetické práce

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA

NLC zabezpečuje spracovanie údajov štatistických zisťovaní na základe vyhlášky č. 250/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020. Údaje sa spracovávajú a ich dôvernosť je zabezpečená v súlade so zákonom  č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Podľa § 18 ods. 3 tohto zákona sú  spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní.

Podľa § 18 ods. 2 tohto zákona NLC je povinné bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára.

Informácie o štatistických výkazoch a kalendár prvého zverejnenia výstupov

Kódex postupov pre európsku štatistiku

Lesná hospodárska evidencia

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie SLHP – Evidencie – LHE. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese jan.polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke https://gis.nlcsk.org/registre/

Lesnícky trhový informačný systém

Lesnícky trhový informačný systém obsahuje informácie  o:

 • dodávkach sortimentov surového dreva po štvrťrokoch v SR a v zahraničí
 • o priemerných tuzemských a vývozných cenách sortimentov surového dreva v SR (štátny a neštátny sektor) a zahraničí
 • vývoji cien sortimentov surového dreva po štvrťrokoch v SR a v zahraničí
 • o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín v SR

Údaje sú publikované v informačných listoch

Údaje o cenách dreva sú publikované vo webovej aplikácii Informačná banka údajov o LH, drevospracujúcom priemysle a poľovníctve

POĽOVNÍCTVO

Údaje o stave a love zveri, o základných údajoch o poľovných revíroch sú zisťované na základe ročného výkazu o ……

Údaje sú spracované a publikované v Poľovníckej štatistickej ročenke Slovenskej republiky

Základné údaje podľa jednotlivých rokov sú zverejnené vo webovej aplikácii Informačná banka údajov o LH, drevospracujúcom priemysle a poľovníctve