Projekty NLC

NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy

Kód projektu v ITMS2014+: 310041J602

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy časť „Západ“

Kód projektu: 085PO150001

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy časť „Východ“

Kód projektu: 085BB150001

Prírode blízke hospodárenie v lesoch

Kód projektu: 011BB430005

Realizácia lesníckych opatrení zameraných na aktívnu podporu Hlucháňa hôrneho v praxi

Kód projektu: 011BB430006

Nové metódy v ochrane lesa

Kód projektu: 011BB360004

Zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov pre oblasť lesného hospodárstva

Kód projektu: 085BB150001

Agrolesníctvo: Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo

Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Kód projektu v ITMS2014+: 313011S735

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie

BEECH POWER – Bukové lesy svetového dedičstva: posilnenie a katalyzácia ekosystémového udržateľného rozvoja

Ochrana kritickej infraštruktúry

Číslo projektu: VLMSR 0120

Euro Skills Trainer Register (ESTER)

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061371

Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii

European Forest Machine Operators (EFMO)

Číslo projektu: 2019-1-UK01-KA202-061846

Informačné dni - Zachovanie biodiverzity lesov na príklade aktivít lesnej pedagogiky

Číslo projektu: 012BB370001

FOMON - Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa prezefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Kód projektu v ITMS2014+: NFP313011V465

SLOV-LES
Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva

Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu

Kód projektu v ITMS2014+: NFP311070V710

Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre - komplexný projekt pre manažment údajov

Kód projektu v ITMS2014+: NFP311070V774

Transfer of forestry knowledge and increasing of awareness about sustainable use of natural resources

Kód projektu: SAMRS/2022/MD/1/1

Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri

Kód projektu: SAMRS/2022/ZB/1/2

Spoločné dedičstvo, spoločná budúcnosť – stromy bez hraníc

Manažment údajov lesných pozemkov

Kód projektu v ITMS2014+: NFP 311071Y984

Znižovanie environmentálnej záťaže pri pôsobení ozbrojených síl – výskum nových ekologických metód boja so škodcami lesa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Národné lesnícke centrum

Kód projektu v ITMS2014+: 311071BUD8

Odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade modulových aktivít lesnej pedagogiky.

Kód projektu: 011ZA430001

Moderné technológie na zvýšenie efektivity práce s údajmi v lesníckej prvovýrobe

Kód projektu: 011BB430007

Inštalácia fotovoltiky na budove Sokolská (OM24ZSS1217426000W) v A časti budovy

Kód projektu v ITMS2014+: 310041DGN3

Inštalácia fotovoltiky na budove Sokolská (OM24ZSS1217422000F) v D časti budovy

Kód projektu v ITMS2014+: 310041DGN4

Participácia verejnosti na ochrane lesa – modernizácia lesníckeho DPZ portálu

Kód projektu v ITMS2014+: NFP 311070CPH9