Plán rodovej rovnosti

Plán rodovej rovnosti

Plán rodovej rovnosti Národného lesníckeho centra je interným dokumentom, ktorý definuje požiadavky súvisiace s uplatňovaním rodovej rovnosti v činnostiach Národného lesníckeho centra (NLC), ich monitorovanie a zlepšovanie. Je súčasťou strategického rozvoja NLC, ktorý podporuje rodovú rovnosť vo všetkých sférach činnosti NLC a na všetkých stupňoch riadenia. Plán rodovej rovnosti NLC schvaľuje generálny riaditeľ.

NLC je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. NLC komplexne, s celoslovenskou pôsobnosťou, zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesov, zisťovania a monitorovania stavu lesov, správy a tvorby informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva, hospodársko-úpravníckeho plánovania, tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva, transferu poznatkov, vzdelávania a poradenstva pre potreby lesného hospodárstva, lesnej pedagogiky a práce s verejnosťou.


Plan-rodovej-rovnosti_01_03_2022