Sťažnosti, petície a iné podania

Sťažnosti

Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ”), ktorým:

 1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť”) orgánu verejnej správy,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. nie je podanie, ktoré:

 1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
 3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 4. smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
 5. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, alebo
 6. obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,
 7. podal orgán verejnej správy, v ktorom poukazuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 8. podala osoba poverená súdom na výkon verejnej moci.

 

Podávanie sťažností

 1. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
 2. Sťažnosť musí obsahovať:
  1. meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa fyzickej osoby alebo názov, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
  2. sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,
 3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.
 4. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného zákona (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o e-Governmente“); to neplatí, ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (§ 19 zákona o e-Governmente).

  Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 zákona o e-Governmente) ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (§ 19 zákona o e-Governmente) sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 zákona o e-Governmente) alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (§ 19 zákona o e-Governmente), inak sa sťažnosť odloží.

 1. Ak sa sťažovateľ dostaví na Národné lesnícke centrum osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, Národné lesnícke centrum sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa na Národné lesnícke centrum dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec útvaru generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra.

 

Miesto, čas a spôsob podania sťažnosti

Sťažnosť možno podať:

 1. písomne prostredníctvom pošty na adresu: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen,
 2. osobne v podateľni Národného lesníckeho centra (na adrese: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen) v listinnej podobe v pondelok až piatok, v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.,
 3. elektronicky v zmysle zákona o e-Governmente prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka).

Lehota na vybavenie sťažnosti

Národné lesnícke centrum je povinné sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra alebo ním splnomocnený zástupca predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní, o čom písomne bezodkladne upovedomí sťažovateľa s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

Lehota na vybavenie sťažnosti začne plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia Národnému lesníckemu centru.

Vybavovanie sťažností

Pri vybavovaní sťažností Národné lesnícke centrum postupuje podľa zákona o sťažnostiach ako aj podľa príslušných ustanovení Smernice o sťažnostiach a petíciách G/2017/5914 zo dňa 22.05.2017.

 

Petície

 1. Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia” a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis.
 2. Petíciu možno podať:
  1. písomne, prostredníctvom pošty na adresu: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen,
  2. osobne v podateľni Národného lesníckeho centra (na adrese: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen) v listinnej podobe v pondelok až piatok, v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
 3. Národné lesnícke centrum je povinné petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že Národné lesnícke centrum nie je príslušné vybaviť petíciu, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak Národné lesnícke centrum nie je príslušné na vybavenie časti petície, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi.
 4. Pri vybavovaní petícií Národné lesnícke centrum dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve: výsledok vybavenia petície Národné lesnícke centrum písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa § 5 odseku 4 zákona o petičnom práve zástupcovi; vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.
 5. Pri vybavovaní petícií Národné lesnícke centrum postupuje podľa zákona o petičnom práve ako aj podľa príslušných ustanovení Smernice o sťažnostiach a petíciách G/2017/5914 zo dňa 22.05.2017. Ak zákon o petičnom práve neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach.

Iné podania

Akúkoľvek žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie, ktoré nie je žiadosťou o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ani sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach, a ani petíciou podľa zákona o petičnom práve môže ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba podať Národnému lesníckemu centru:

 1. písomne prostredníctvom pošty na adresu: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen,
 2. osobne v podateľni Národného lesníckeho centra (na adrese: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen) v listinnej podobe v pondelok až piatok, v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.,
 3. elektronicky v zmysle zákona o e-Governmente prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka).