Podpora investícií do lesníckych technológií

Zvolen, 11. december 2023Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila vyhlásenie výzvy pre podopatrenie: 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je až 40 miliónov EUR.

Oprávnenými aktivitami realizácie projektov, o refundáciu ktorých sa môžu fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy a fyzické a právnické osoby poskytujúce služby v lesníctve uchádzať, sú investície do lesnej techniky, uvedenej výlučne v Katalógu cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení. Elektronická verzia katalógu prostredníctvom kritérií stanovených žiadateľom určí katalógovú cenu pre vybranú lesnú techniku, oprávnenú obstarať v rámci pripravovanej výzvy. Na oprávnené činnosti sa vzťahujú pravidlá pomoci de minimis. Katalóg je dostupný na stránke https://forestek.nlcsk.org/.

„Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov v krátkom čase zverejní pre žiadateľov vzorový projekt a informácie o technickej podpore na svojej webovej stránke a stránke ForestPortálu tak, ako tomu bolo aj pri predošlých výzvach,“ doplnil informácie o aktuálnej výzve Peter Hrbáľ, koordinátor NLC pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch EÚ v pôdohospodárstve.

Viac informácií o aktuálnych výzvach môžete nájsť na stránke ForestPortal:  https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Peter Hrbáľ

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: peter.hrbal@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 228

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.