Ako harmonizovať ciele pôdohospodárstva a ochrany prírody?

Nitra, 30. november 2023 – Včera sa v Nitre – Lužiankach konalo v poradí už 61. valné zhromaždenie Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V rámci vedeckej rozpravy bol nosným referátom príspevok s názvom „Ako harmonizovať ciele pôdohospodárstva a ochrany prírody? Neľahká úloha a možnosti jej riešenia na príklade lesného hospodárstva.“

Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) pripravil pre svojich kolegov zaujímavú prednášku na vysoko aktuálnu tému harmonizácie cieľov obhospodarovania lesov a ochrany prírody. V stručnosti boli popísané základné fakty o stave, vývoji a funkciách lesov na Slovensku v kontexte ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti lesného hospodárstva. Neopomenuli sa ani základné fakty o stave ochrany prírody na Slovensku a jej porovnanie so zahraničím.

„Možná je segregácia, integrácia alebo kombinácia cieľov lesníctva a ochrany prírody na tom istom území. Na Slovensku máme kombinovaný prístup, keď určitá malá časť lesov je ponechaná (segregovaná) na bezzásah, a na podstatnej časti výmery sa lesy manažujú integrovaným spôsobom. Win-win riešením pre súčasné napĺňanie cieľov lesníctva aj ochrany prírody by mohlo byť prírode blízke hospodárenie v lesoch“, uviedol v rámci vedeckej rozpravy Ladislav Kulla, riaditeľ Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene.

V rámci valného zhromaždenia odzneli okrem nosného referátu aj ďalšie zaujímavé koreferáty na témy ako agrolesníctvo – systém hospodárenia na pôde integrujúci ciele lesníctva, poľnohospodárstva a krajinárstva, regeneratívne poľnohospodárstvo a zdravie pôdy, či vodozádržné opatrenia v krajinnej architektúre.

Veríme, že aj táto odborná diskusia k tak závažnej téme, akou je zosúladenie cieľov hospodárenia v lesoch a ochrany prírody prispeje k napĺňaniu očakávaní, ktoré jednak na lesného hospodárstvo, ale aj ochranu prírody kladie spoločnosť.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke

T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 368

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.