Day

May 14, 2024

Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023

Termín verejného odpočtu: 27. máj 2024 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod. Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFlNTMxNmUtN2Y3Yi00NmNjLTg2MGMtNzRkMTk0MjRmZGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232a371c3-2d7f-4350-aa52-082cfb3bb2f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c4304fe7-b428-4740-843d-45e948b46ade%22%7d Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie...