Access to information

Access to information

Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“), ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), zodpovedá za prijímanie, evidovanie, vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácie a sprístupňovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií.

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t. j. akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

Miesto, čas a spôsob podávania žiadosti o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže žiadateľ podať:

a) písomne prostredníctvom pošty na adresu: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22
960 01 Zvolen,

b) ústne osobne v čase od 08:00 do 14:00 v pondelok až piatok v sídle NLC na adrese: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 01 O ústne podanej žiadosti o sprístupnenie informácií bude spísaná zápisnica o ústne podanej žiadosti o sprístupnenie informácií,

c) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:  informacie@nlcsk.org,

d) telefonicky na tel. čísle: 045/5314 318, 045/5314 243,

e) prostredníctvom prístupového miesta (elektronická schránka).

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na internetovej stránke NLC: web.nlcsk.org, resp. si ich vyhľadať na Lesníckom informačnom portáli.

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé (povinné náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií):

a) ktorej povinnej osobe je určená (resp. komu je žiadosť určená),

b) meno a priezvisko fyzickej osoby (žiadateľa),

c) názov alebo obchodné meno právnickej osoby (žiadateľa),

d) adresa pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,

e) ktorých informácií sa žiadosť týka,

f) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

V prípade, ak žiadosť o informácie neobsahuje všetky povinné náležitosti (je neúplná), NLC bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v  určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ napriek výzve NLC žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, NLC žiadosť odloží (ad acta) bez odpovede.

Lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a spôsob vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií

Ak NLC nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Ak žiadateľ požaduje sprístupniť informácie, ktoré už boli zverejnené, NLC môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií, žiadateľovi oznámiť údaje odkazom na už zverejnené informácie, ktoré mu umožnia ich vyhľadanie a získanie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií NLC vybaví podľa § 17 zákona o slobode informácií bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Ak NLC žiadosti vyhovie v plnom rozsahu (informácie žiadateľovi sprístupní v požadovanom rozsahu podľa § 16 zákona o slobode informácií a v zákonom stanovenej lehote), žiadateľ proti takému rozhodnutiu nemôže podať opravný prostriedok.

Ak NLC žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, NLC v zákonom stanovenej lehote
(do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti), vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu (rozhodnutie o nesprístupnení informácií/časti informácií) s náležitým odôvodnením.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu NLC o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva NLC. O odvolaní proti rozhodnutiu NLC rozhoduje nadriadený orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „odvolací orgán“). Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania NLC. Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu a má požadovanú informáciu k dispozícii, rozhodnutím zmení rozhodnutie NLC a sprístupní požadovanú informáciu v rozsahu, v akom odvolaniu vyhovie. Ak odvolací orgán zruší rozhodnutie NLC a vráti vec NLC na nové konanie, NLC vybaví žiadosť o sprístupnenie informácie v lehote podľa § 17 zákona o slobode informácií. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odvolaní možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

NLC postupuje pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií a podľa Smernice o slobodnom prístupe k informáciám.

Zoznam informácií, ktoré NLC nebude sprístupňovať/zverejňovať

Nesprístupňujú a nezverejňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej najmä informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona o slobode informácií, a tiež informácie, ktorých nesprístupnenie je upravené v osobitných právnych predpisoch.

Prevod majetku štátu

zoznam majetku

Prevod majetku štátu