Znalecký ústav

Znalecký ústav

 • koordinuje a vykonáva znaleckú činnosť v odbore Lesníctvo, a to najme vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie,
 • zabezpečuje výber znalcov a konzultantov pre vypracovanie znaleckých posudkov,
 • vedie evidenciu znaleckých posudkov (vyhotovených znaleckým ústavom) a príslušnú agendu v zmysle platných právnych predpisov,
 • poskytuje Ministerstvu spravodlivosti SR (MS SR) súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti,
 • zabezpečuje prípravu odborných podujatí k problematike jednotlivých znaleckých odvetví v odbore Lesníctvo (sympóziá, konferencie, semináre, školenia) v rámci permanentného vzdelávania znalcov,
 • zabezpečuje činnosť zameranú na rozvoj vedy v oblasti znaleckej činnosti pre odbor Lesníctvo, koordinuje spoluprácu s katedrami lesníckych fakúlt univerzít a vysokých škôl, vrátane zahraničných,
 • zabezpečuje vypracovanie podkladov pre tvorbu znaleckej legislatívy, všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, podľa požiadaviek orgánov štátnej a verejnej správy, oprávnených právnických a fyzických osôb,
 • zabezpečuje vypracovanie stanovísk k administratívnej agende spojenej s dohľadom MS SR nad výkonom znaleckej činnosti,
 • poskytuje konzultačnú činnosť pre štátnu a verejnú správu, oprávnené právnické a fyzické osoby,
 • zabezpečuje poskytovanie ďalšieho vzdelávania, najmä odborného minima znalcov,
 • spolupracuje s organizačnými jednotkami NLC pri riešení inovácií metodických postupov v znaleckom dokazovaní, plní funkciu rezortného a metodického centra MS SR v oblasti znaleckej činnosti pre odbor Lesníctvo.