Poradenstvo a vzdelávanie

Poradenstvo a vzdelávanie

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – CTPLP Zvolen, sa ročne zúčastňuje približne 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva.

Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Zárukou kvality je akreditácia  vzdelávacích kurzov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve pôdohospodárstva SR. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.

Povinné vzdelávanie

OLH

Žiadosť o vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti OLH

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára sa podáva na ministerstvo (MPaRV SR) do 31. októbra podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 451/2006. Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára vzor žiadosti
Prílohy k žiadosti:
a) doklad o vzdelaní;
b) doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu
s opisom vykonávaných lesníckych činností;
c) zaplatenie správneho poplatku (kolok: 250€ – sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

Odborná príprava ku skúškam OLH

Termíny príprav ku skúškam OLH: 13.-17.5. 2024

Okruh otázok a téz k odbornej príprave OLH

Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Cena za osobu : 250 € bez DPH, DPH: 50 €, 300 € s DPH

Kontakt: JUDr. Ing. Katarína Golianová, 045 / 5314 345, katarina.golianova@nlcsk.org

Skúšky OLH


Termíny skúšok OLH:
Stanovuje MPRV SR
Spravidla v prvej polovici júna bežného roku

termíny: 10.-14.6. 2024

Okruh otázok a téz k odbornej príprave OLH

Databáza testov na písomnú časť skúšok odbornej spôsobilosti OLH

Poznámka:
Zverejnené otázky sú platné podľa právneho stavu k roku 2021.

Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Kontakt: JUDr. Ing. Katarína Golianová, 045 / 5314 345, katarina.golianova@nlcsk.org

KĽÚČOVÉ OBLASTI PRÁCE ODBORNÉHO LESNÉHO HOSPODÁRA

Termín:
20. – 21. február 2024 (prezenčne)
27. – 28. február 2024 (prezenčne)
5. – 6. marec 2024 (prezenčne)
12. – 13. marec 2024 (online)

Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Rozsah: 16 hodín

Cena na osobu: 160 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Katarína Golianová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
tel.: 045/5314 345
olh@nlcsk.org

LRM

Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom sa predkladá ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 22 vyhlášky č. 501/2010 Z. z.
Prílohy k žiadosti:
a) overený doklad o vzdelaní, ktorý je podmienkou na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
b) doklad o zaplatení poplatku (e-kolok v hodnote 250,- €)

Vzor tlačiva: Žiadosť o vykonanie skúšky

Adresa na zaslanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Odborná príprava ku skúškam odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

Termín prípravy ku skúške: 22.-23.5.2024

Okruh otázok a téz k odbornej príprave LRM

Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Cena za osobu: 120 € bez DPH, DPH: 24 €, 144 € s DPH

Kontakt: Ing. Katarína Bugalová, 045/5314 262, skolenielrm@nlcsk.org

Skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

Termíny skúšok: 25.6.2024
                              26.6.2024
                              2.7.2024
                              3.7.2024

Okruh otázok a téz ku skúškam LRM

Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Kontakt: Ing. Katarína Bugalová, 045/5314 262, katarina.bugalova@nlcsk.org

Školenie držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

termíny školenia:
04.10. 2023 (prezenčne)

Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Rozsah: 7 hodín

Cena za osobu: 65 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Bugalová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
tel.: 045/5314 262
katarina.bugalova@nlcsk.org

PSL

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie PSL

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o les sa predkladá na MPaRV SR do 31. marca podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 441/2006. Termín a miesto skúšky sa oznámi žiadateľovi písomne najneskôr do 30 dní pred jej konaním.
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o les
Žiadosť o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie programu starostlivosti o les
Žiadosť o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti právnickej osoby na vyhotovenie programu starostlivosti o les
Prílohy k žiadosti:
a) doklad o vzdelaní;
b) doklad o absolvovaní praxe v hospodárskej úprave lesov v trvaní najmenej piatich rokov;
c) doklad o zaplatení správneho poplatku (sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

Ďalšie vzdelávanie

Práca s verejnosťou a lesná pedagogika

Lesy a lesníctvo tvoria jeden z hlavných pilierov trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Existuje výrazná potreba rozvíjať dialóg medzi lesníckym sektorom a širokou verejnosťou v záujme definovania obojstranne akceptovateľných cieľov. Propagácia lesníctva smerom k laickej verejnosti si vyžaduje komunikáciu a aktívne budovanie vzťahov aj s dôrazom na aktivizáciu spoločnej zodpovednosti všetkých záujmových skupín za zachovanie lesov a ich funkcií. Najúčinnejším nástrojom pre lesníkov je v tejto oblasti lesná pedagogika.

Kľúčovým dokumentom pre jej ďalšie smerovanie a rozvoj environmentálneho vzdelávania je materiál pod názvom Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy – Koncepcia rozvoja (NLC, 2010). Z poverenia MPRV SR sa stalo NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky koordinátorom lesnej pedagogiky na Slovensku. Centrum zabezpečuje aj realizáciu vzdelávania v tejto oblasti – Kurz lesnej pedagogiky.

Aktivity lesnej pedagogiky sa využívajú v celoslovenských a regionálnych projektoch. Dominantnými podujatiami sú Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe, Detská lesnícka univerzita. Lesná pedagogika sa objavuje aj vo výstavníckej činnosti na odborných výstavách akými sú napríklad AGROKOMPLEX alebo LIGNUMEXPO – LES, ale aj na prírodovedne zameraných súťažiach alebo na podujatiach pri významných príležitostiach – Medzinárodný rok lesov (2011), každé dva roky sa opakujúci Európsky týždeň lesov či Medzinárodný deň lesov (21.3.). Veľký význam majú aj programy lesnej pedagogiky venované špeciálnym skupinám – deťom v zdravotníckych zariadeniach, klientom so špeciálnymi potrebami, seniorom v centrách sociálnych služieb.

Osobité postavenie v rámci lesnej pedagogiky má lesná vychádzka ako základná organizačná forma. Ročná bilancia jej návštevnosti za všetkých realizátorov je približne na úrovni 10 000 účastníkov.

Zaujímavou iniciatívou 11 lesníckych inštitúcií (vrátane Národného lesníckeho centra) sídliacich v meste Zvolen bolo Memorandum o spolupráci podpísané dňa 18. apríla 2016 na Starej radnici. Mesto tak prijalo titul “mesto lesníctva”.

Správa o lesnej pedagogike za rok 2019

Správa o lesnej pedagogike za rok 2020

Správa o lesnej pedagogike za rok 2022

 

Pôdohospodársky poradenský systém

Členské štáty EÚ boli v zmysle nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003 povinné od 1. januára 2007 zriadiť poradenský systém pre pôdohospodárov – Pôdohospodársky poradenský systém (PPS).

Platná legislatíva definuje PPS ako systém poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktorým sa zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe s cieľom zlepšiť hospodárenie poľnohospodárskych podnikov a podnikov lesného hospodárstva pri súčasnom dodržaní požiadaviek na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Na základe delegovaných právomocí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je Agroinštitút Nitra, š. p. spolu s Národným lesníckym centrom dôležitým organizačným prvkom PPS. Zabezpečujú odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov na výkon činnosti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov, proces certifikácie poradcov, vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR  koordináciu a rozvoj informačného a komunikačného prostredia poradenského systému na získavanie, spracovanie a šírenie autorizovaných informačných zdrojov, odborne orientovaných databáz a informačných databázových systémov (www.agroporadenstvo.sk a www.forestportal.sk).

Centrálny register pôdohospodárskych poradcov

Centrálny register pôdohospodárskych poradcov (CRPP) SR je menný zoznam certifikovaných pôdohospodárskych poradcov pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.
Je verejne prístupný na webovej stránke správcu CRPP – www.agroinstitut.sk, ktorý z poverenia ministerstva zodpovedá za jeho vedenie, udržiavanie a aktualizáciu.

Informácie pre záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

V roku 2017 bol schválený zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstvea rozvoji vidieka. V § 22 tohto zákona je zadefinovaný Pôdohospodársky poradenský systém a podmienky, ktoré pôdohospodársky poradca musí spĺňať:

má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa § 22 odseku 4 písm. a) zákona č. 280/2017 Z.z.,
je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje výzvu PRV 2014 – 2020 pre Opatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa. V prípade Vášho záujmu poskytovať poradenské služby v rámci PRV pre oblasť lesného hospodárstva (obhospodarovateľov lesa) je možné získať bližšie informácie v Národnom lesníckom centre na:

– telefónnom čísle: 045/ 5314 345

– mailovej adrese: poradenstvo@nlcsk.org

Kontaktné formuláre:

Kontaktný formulár pre nových uchádzačov

kontaktný formulár pre už registrovaných uchádzačov
Vyplnený kontaktný formulár spolu s ostatnými náležitosťami je možné doručiť osobne, mailom (oskenované kópie) na poradenstvo@nlcsk.org alebo poštou na adresu:

National Forest Centre
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
Ing. Bc. Katarína Golianová
Sokolská 2
960 01 Zvolen

Katalóg poradenských produktov

Zverejnený katalóg poradenských produktov pre záujmovú oblasť lesníctva sa nachádza na: http://agroinstitut.sk/sk/katalog-poradenskych-produktov/

Kontaktný formulár

Cieľom poradenského systému je poskytovanie priameho, individuálneho, odborného poradenstva v oblasti lesného hospodárstva. V rámci poradenského systému  nie sú poskytované informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Projekčná činnosť

    V súvislosti s podporou odvetvia lesníctva z fondov EÚ Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC – CTPLP) zabezpečuje pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesa v rámci NLC: