Verejný odpočet NLC Zvolen za rok 2023

Termín verejného odpočtu: 27. máj 2024 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod.
Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFlNTMxNmUtN2Y3Yi00NmNjLTg2MGMtNzRkMTk0MjRmZGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232a371c3-2d7f-4350-aa52-082cfb3bb2f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c4304fe7-b428-4740-843d-45e948b46ade%22%7d

Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum https://web.nlcsk.org/. Otázky bude možné predkladať aj prostredníctvom e-mailovej adresy nlc@nlcsk.org. Do predmetu e-mailovej správy bude potrebné uviesť „Otázky k VO NLC za rok 2023“.
Verejný odpočet je limitovaný 1 hodinou, preto ak po jeho uplynutí ostanú nezodpovedané otázky, zástupcovia Národného lesníckeho centra na nich odpovedia do 8 pracovných dní (v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).