Contract

Kontrakt uzavretý medzi ústredným úradom štátnej správy – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a jeho priamo riadenou príspevkovou organizáciou  – Národným lesníckym centrom je plánovacím aktom upravujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPRV SR a NLC.


Kontrakt 2024

 

Kontrakt 2023

 

 

Kontrakt 2022

 

Kontrakt 2021

Kontrakt 2020

Kontrakt 2019