Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalší vzorový projekt (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre Výzvu č. 70/PRV/2023 pre podopatrenie 8.6, Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.