Day

December 11, 2023

Podpora investícií do lesníckych technológií

Zvolen, 11. december 2023 – Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila vyhlásenie výzvy pre podopatrenie: 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh....