Projekt „EE_YOUTH“ podporí environmentálne vzdelávanie mládeže na Slovensku a v Nórsku

Zvolen, 19. marec 2024 – Národné lesnícke centrum s nórskou vzdelávacou inštitúciou Skogkurs zahájilo realizáciu projektu s názvom „EE_YOUTH:  Transfer poznatkov a praktických skúseností vo vzdelávaní mládeže v oblasti environmentálnej výchovy a transfer poznatkov a ďalšieho vzdelávania v lesníctve“ FBR – FDI – 014, podporeného z iniciatívy Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Zámerom projektu je rozvoj spolupráce v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety formou transferu poznatkov a praktických skúseností partnerov. „Rozvoj environmentálnej gramotnosti si vyžaduje celá spoločnosť, no kľúčová cieľová skupina, vyžadujúca si moderné metódy prírodovedného vzdelávania sa javí mládež (15.-19.rokov), od ktorej sa bude v krátkej budúcnosti vyžadovať kvalitný novodobý výskum a efektívne riešenie a tvorba správnych rozhodnutí, vedúcich k zmierňovaniu dopadov zmien klímy“ uviedla metodička pre vzdelávanie  PaedDr. Darina Výbohová, PhD., ktorá je členka projektového tímu.

„Pre zabezpečenie relevantných zdrojov a informácií je potrebné podporovať aj vzdelávanie učiteľov o moderných metódach environmentálneho vzdelávania mladých, rovnako majiteľov a užívateľov lesa o nových environmentálnych témach ako sú prírode blízke hospodárenie, cirkulárna ekonomika a mediálna a pozitívna prezentácia lesného hospodárstva“ doplnil Ing. Milan Sarvaš, PhD. vedúci NLC – Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, člen projektového tímu zodpovedný za rozvoj ďalšieho odborného vzdelávania v lesníctve.

Projektové aktivity sú zamerané na cieľovú skupinu  mládeže v prepojení na aktualizáciu vzdelávania učiteľov a odborného vzdelávania majiteľov lesa. Projektový tím zostavení z odborníkov na environmentálne vzdelávanie a odborné vzdelávanie učiteľov a lesníkov vypracuje analýzu súčasnej úrovne environmentálneho vzdelávania mládeže a zostaví vzdelávacie programy lesnej pedagogiky, vzdelávania učiteľov a odbornej prípravy lesníkov. Inšpiráciou pre vypracovanie programov bude študijná cesta do Nórska s cieľom poznávať vzdelávací systém mládeže, učiteľov a aktuálne odborné lesnícke témy. Výstupy projektu budú predstavené odbornej verejnosti v októbri 2024, na Sympóziu lesnej pedagogiky na Slovensku, za účasti nórskych partnerov.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Andrea Melcerová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: andrea.melcerova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 436

 O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).