Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Názov projektu:                               Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Kód projektu v ITMS2014+:          313011S735

Partner v projekte:                          Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

 

Miesto realizácie:

  • SR/Banskobystrický kraj/Banská Štiavnica
  • SR/Banskobystrický kraj/Zvolen
  • SR/Košický kraj/Košice – mestská časť Staré mesto
  • SR/Trnavský kraj/Gabčíkovo
  • SR/Žilinský kraj/Čadca
  • SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Karlova Ves

 

Ciele projektu:

o             vytvorenie centra excelentnosti LignoSilva

o             dobudovanie špičkovej infraštruktúru hlavného partnera projektu a partnera projektu

o             zvyšovanie domácej pridanej hodnoty produktov a zvyšovanie príjmov dotknutých odvetví

 

Začiatok realizácie:          01/2017

Koniec realizácie:             06/2023

 

Celkové náklady:                                              10 427 302,82 EUR

Výška poskytnutého príspevku:                 9 882 527,47 EUR

 

Riadiaci orgán:                                   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 

Stručný opis projektu: 

 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu – LignoSilva (CE), pričom predkladaný projekt je prioritne zameraný na vybudovanie podpornej infraštruktúry a podporu výskumných aktivít CE.

LignoSilva bude platformou pre bioekonomiku pre strednú Európu, ktorá integruje výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu do racionálne prepojeného reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva. (Obr. 1).

Obr. 1: Ideová schéma projektu: integrácia a previazanie systémov produkcie, spracovania a recyklácie dreva

 

Svojím zameraním CE reflektuje potrebu transformácie sektora na odvetvie s vyššou pridanou hodnotou a aktuálnu spoločenskú požiadavku štrukturálneho prechodu spoločnosti od fosílnej k nízkouhlíkovej ekonomike založenej na využití obnoviteľných zdrojov.

Problematika transformácie sektora je riešená v konceptuálnom rámci Biohospodárstvo, Resiliencia a Správa (Governancia), 3 tém navzájom prepojených v nasledovných výskumných aktivitách:

A1: Lesné zdroje, udržateľná produkcia dreva a využitie biomasy

A1.1 Ekologické limity intenzívneho využívania biomasy

A1.2 Integrovaná ochrana lesa adaptovaná na klimatickú zmenu

A1.3 Pestovateľské systémy na podporu produkcie dreva

A1.4 3D skenovacie technológie pre detekciu chýb dreva a optimalizáciu výťaže 

A1.5 Energetické využitie biomasy

A1.6 Systémy na podporu rozhodovania v lesníctve

A2: Recyklácia a chemické spracovanie dreva

A2.1: Pokročilé biopalivá a technológie na recykláciu dreva

A2.2: Špeciálne papiere

A3: Laboratórne testovanie (15 % flexibilita )