Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri

Názov projektu: Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri

Kód projektu: SAMRS/2022/ZB/1/2

Prijímateľ pomoci:

  • Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen;
  • Srbská poľovnícka asociácia
  • Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Srbskej republiky (MPLVH)

Miesto realizácie:

Aktivity projektu súvisiace s vypracovaním Analýzy stavu poľovníctva a Metodiky na monitorovanie zveri budú uskutočňovať experti v Belehrade resp. vo Zvolene. Hlavná časť projektu ktorá je zameraná na založenie troch pokusných plôch sa uskutoční v rozdielnych environmentálnych podmienkach Srbska:

  1. Salaš – pokusná plocha sa bude nachádzať v poľovnom revíri, ktorý spravuje poľovnícke združenie zo Salaša. Nachádza sa medzi obcami Zaječar a Majdanpek vo východnej časti Srbska, približne 230 km od Belehradu. Ide o horskú oblasť (pohorie Karpát) ktorá má vysokú lesnatosť a je málo osídlená V rámci tohto poľovného revíra sa vyskytuje jedna z mála populácií jeleňa lesného vo voľnom prostredí (ostatné populácie jeleňa sú chované vo zverniciach).
  2. Bački Petrovac – pokusná plocha sa bude nachádzať v blízkosti rovnomenného mesta s významným zastúpením slovenskej minority. Bački Petrovac sa nachádza v regióne Vojvodina v severnej časti Srbska, 23 km od hlavného mesta regiónu Novi Sad a 120 km od Belehradu. Vojvodina je nížinný región, v ktorom prevláda poľnohospodárstvo s nízkym zastúpením lesov (7 %) a plocha bude slúžiť na monitoring a zistenie vplyvu raticovej zveri na nížinné lesy, ktoré priamo susedia s poľnohospodárskymi pozemkami.
  3. Vranić – obec sa nachádza neďaleko Belehradu, 26 km od centra mesta, na jeho južnej strane, ktorá je charakteristická mozaikou poľnohospodárskych pozemkov a výmladkových lesov v kopcovitom teréne. Poľovnícke združenie z Vranića obhospodaruje početnú populáciu srnčej zveri. Keďže Vranić patrí do metropolitnej oblasti Belehradu, je husto osídlený. Ľudská činnosť formuje krajinu a narúša populácie zveri.

 

Začiatok realizácie: 11/2022

Koniec realizácie: 06/2024

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid

 

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na podporu udržateľného lesného hospodárstva. Aktivity projektu sú priamo prepojené na oblasť zlepšenia manažmentu zveri, čo prispeje k celkovému zlepšeniu obhospodarovania lesov v Srbsku. Ide hlavne o spracovanie analýzy súčasného stavu manažmentu poľovnej zveri v Srbsku a vypracovanie metodiky zisťovania výskytu zveri a možného poškodenia lesa. Takto získané informácie spolu so skúsenosťami z realizovania spoločných študijných ciest na Slovensku a Srbsku a vzdelávacích aktivít umožnia efektívny transfer poznatkov smerom k cieľovým skupinám (lesnícky a poľovnícky personál: 68 účastníkov). Srbskí partneri projektu následne aplikujú výstupy projektu pri metodickom usmerňovaní a riadení lesníctva a poľovníctva v Srbsku. V rámci projektu sa pripraví aj návrh architektúry databázy pre monitoring zveri, ktorý bude môcť tvoriť základ pre tvorbu informačného systému poľovníctva v Srbsku. Týmto realizácia projektu prispeje aj k napĺňaniu cieľov Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, kde v oblasti pôdohospodárstva srbská strana zadefinovala záujem o spoluprácu pri budovaní informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva. Navrhované projektové aktivity majú pozitívny vplyv na rovnosť mužov a žien (kategória B, počet bodov 6). V sektore lesného hospodárstva a poľovníctva je úplná dominancia mužov (vyše 99 %), a preto aj výber projektového manažéra a srbských expertov zúčastnených na študijných cestách je zameraný tak aby podiel žien bol minimálne 25 % a rovnako aj podiel vyškolených žien dosiahne viac ako 40 % podiel. Realizácia projektu priamo prispeje k udržateľnému riadeniu prírodných zdrojov (prostredníctvom podpory udržateľného lesného hospodárstva) a rovnako prispeje aj k zmierneniu následkov zmeny klímy (kategória projektu B).

Brief project description:

The project is aimed at promoting the sustainable forest management. The project activities are directly linked to the improving hunting management, which will contribute to the improvement of forest management in Serbia. This mainly involves the preparation of the Analysis of the current state of hunting management in Serbia and the development of a Methodology for the detection of game occurrence and potential damage to the forests. The obtained information, together with the experience gained from the implementation of study tours in Slovakia and Serbia and training activities, will able an effective transfer of knowledge towards the target groups (forestry and hunting staff: 68 participants). The Serbian project partners will subsequently apply the project outputs in the methodological guidance and management of forestry and hunting in Serbia. The project will also prepare a proposal for a database architecture for wild game monitoring, which can form the basis for the development of a hunting information system in Serbia. In this way, the implementation of the project will also contribute to the fulfilment of the objectives of the Joint Commission for Economic Cooperation between the Slovakia and Serbia. The proposed project activities have a positive impact on gender equality. The forestry and hunting sector is completely dominated by men and therefore the participating of Serbian experts in the study tours is aimed at ensuring that the share of women is at least 25 % and that the share of trained women reaches more than 40 %.