Inštalácia fotovoltiky na budove Sokolská (OM24ZSS1217422000F) v D časti budovy

 

Názov projektu:        Inštalácia fotovoltiky na budove Sokolská (OM24ZSS1217422000F) v D časti budovy

Kód projektu v ITMS2014+: 310041DGN4

Prijímateľ pomoci: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Miesto realizácie:   SR/Banskobystrický kraj/Zvolen

Cieľ projektu: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Začiatok realizácie: 10/2023

Koniec realizácie: 01/2024

Financovanie projektu: Výška poskytnutého NFP 68 307,56 EUR

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Stručný opis projektu: NLC Zvolen realizuje projekt financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom Inštalácia fotovoltiky na budove Sokolská (OM24ZSS1217422000F v D časti budovy. Projekt rieši inštaláciu fotovoltického zariadenia na streche budovy Národného Lesníckeho Centra – Sokolská vo Zvolene. Fotovoltické panely by mali pokryť 60% spotreby elektrickej energie v A časti budovy. Zazmluvnená výška NFP je 68 307,56 EUR.

Plagat-A3-EFRR_časťD_final