Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Národné lesnícke centrum

 

Názov: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Národné lesnícke centrum

 

Kód projektu v ITMS2014+: 311071BUD8

 

Prijímateľ pomoci: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

 

Miesto realizácie: SR/Banskobystrický kraj/Zvolen

 

Cieľ projektu:

 

Cieľom NLC v tomto projekte sú najmä činnosti súvisiace so spracovaním a aktualizáciou základných dokumentov v oblasti IB a KyB:

  • klasifikácia a kategorizácia, realizácia AR/BIA, zavedenie procesu riadenia rizík a spracovanie základných dokumentov v oblasti IB a KyB v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z., vrátane klientskeho nástroja (modulu) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a riadenia rizík,
  • riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným zavedením procesu riadenia identifikovaných rizík a ich schválenia vedením OVM alebo Bezpečnostným výborom, ak ho bude mať OVM zriadený, vrátane klientskeho nástroja (modulu) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a riadenia rizík,
  • zavedenie SW nástroja pre procesno-organizačné riadenie Informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Začiatok realizácie: 09/2022

Koniec realizácie: 09/2023

 

Financovanie projektu: Výška poskytnutého príspevku: 61 079,93€

 

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  Námestie slobody  6, 810 05 Bratislava

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

 

Stručný opis projektu: 

 

Tento projekt je vypracovaný v zhode s Deklaráciou súladu projektu s horizontálnym projektom pre dopytovú výzvu “Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS”.

 

Výsledky projektu:

 

Výsledkom projektu bude nový efektívny spôsob procesného ako aj organizačného riadenia a udržiavania základných dokumentov ako i rámca riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, klasifikácia a kategorizácia, realizácia AR/BIA, a zavedenie formalizovaného a opakovaného procesu riadenia rizík, vrátane podpory IKT nástrojom.

 

Ako KPI projektu (Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov) bude nasadený SW nástroj na správu informačných aktív ako aj monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov.

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledujúcich skupín hlavných a podporných aktivít: analýza a dizajn, implementácia a testovanie a nasadenie (hlavné aktivity); riadenie projektu a publicita a informovanosť (podporné aktivity).

 

Merateľné ukazovatele, ktoré sa dosiahnu realizáciou projektu:

P0048 – Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov – 1

 

P0167 – Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS – 1

 

P0193 – Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov – 1

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk