Participácia verejnosti na ochrane lesa – modernizácia lesníckeho DPZ portálu

Názov projektu: Participácia verejnosti pri ochrane lesa – modernizácia lesníckeho DPZ portálu

Kód projektu v ITMS2014+: NFP 311071CPH9

Prijímateľ pomoci: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Miesto realizácie:

 • SR/Banskobystrický kraj/Zvolen

Cieľ projektu:

Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“,  vykonáva letecké snímkovanie a letecké laserové skenovanie územia SR a to pravidelne alebo aj na objednávku, v prípade mimoriadnych udalostí alebo samostatných požiadaviek. Údaje získané leteckým snímkovaním a skenovaním sú poskytované prostredníctvom Lesníckeho DPZ portálu.

Lesnícky DPZ portál bol od prvopočiatku jeho vytvárania určený na katalogizáciu a sprístupňovanie údajov pre verejnosť – občanov, podnikateľov, ale aj štátne inštitúcie. Jeho cieľom nie je zarábať alebo generovať zisk, ale jeho cieľom je poskytovať cieľovým koncovým používateľom jednoduchý prístup k údajom diaľkového prieskumu Zeme (ďalej “DPZ“), primárne, avšak nielen, o lesoch. Pretože je záujem zo strany NLC, aby verejnosť participovala na ochrane lesa, je potrebné poskytovať tieto údaje jednoduchou formou a v maximálnej miere automatizovane. Okrem aktuálnych dát je potrebné poskytovať aj historické údaje z toho istého územia, aby sa dali sledovať zmeny lesov v čase.

Dobrý prístup k informáciám sa naspäť vráti v podobe vyššej participácie občanov a podnikateľov na ochrane lesného bohatstva krajiny.

Začiatok realizácie: 10/2023

Koniec realizácie: 12/2023

Financovanie projektu: Výška poskytnutého príspevku: 301 615,08 EUR

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,

 Námestie slobody  6, 810 05 Bratislava

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,

Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

Stručný opis projektu:

NLC prevádzkuje Lesnícky DPZ portál na stránke: https://dpz.nlcsk.org/dpzportal/. Daný portál je v prevádzke a slúži na prehliadanie a prípadné objednávanie údajov NLC, ktoré sú poskytované v prostredí tohto portálu. Tento Lesnícky DPZ portál je v súčasnosti technologicky zastaraný a nevyhnutné je jeho zásadné zlepšenie do podoby moderného prístupového bodu k službám NLC, ktorý bude predstavovať používateľsky prívetivé rozhranie na prehliadanie a získavanie portfólia produktov DPZ pre občanov a podnikateľov, pričom tieto údaje budú môcť byť využívané pri participácii verejnosti pri ochrane lesov. Samozrejmosťou je následná používateľsky prívetivá podpora elektronických služieb, ktoré sú zamerané na podporu ochrany a starostlivosti o les, či už zo strany občanov alebo podnikateľov.

 

Projekt bude realizované v nasledovnej štruktúre hlavných aktivít, pričom každá obsahuje etapy Analýza a Dizajn, Implementácia a Testovanie a Nasadenie: 

 

7.3 A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií – podnikatelia, v rámci ktorej bude zrealizovaný aj nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb – Technológie na katalogizáciu a zobrazovanie mapových údajov. Výsledky tejto hlavnej aktivity budú použité aj v rámci ostatných aktivít (7.3 B, 7.3 C, 7.4 A, 7.4 B, 7.4 C),

7.3 B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov – podnikatelia 

7.3 C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government – podnikatelia 

7.4 A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií – občania, 

7.4 B Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov – občania,

7.4 C Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government – občania.

 

Súčasťou projektu budú aj zodpovedajúce podporné aktivity.

Výsledky projektu:

V rámci projektu budú vyriešené tri samostatné moduly:

 

 1. samotný Lesnícky DPZ portál, kde bude riešený primárne jeho redizajn, prepracovanie základného rámca tohto webového portálu, ktorý sa stane nosnou kostrou pre všetky ďalšie plug-in moduly, ktoré budú predstavovať jeho samostatné služby,
 2. obsah mapy s kompletne prepracovaným riešením na zverejňovanie lesníckych DPZ dát, nastavený nanovo katalóg na ich prehľadávanie, budú optimalizované nástroje na prehliadanie obsahu mapy a jej obohacovanie tak, aby boli používateľsky prívetivé a najmä, aby zobrazovanie mapových dát a ich následné vyskladňovanie prebiehalo čo najrýchlejšie,
 3. nákupný košík bude určený na to, aby mohli používatelia portálu údaje získať, ďalej s nimi pracovať a na základe ich vlastných analýz participovať na ochrane slovenských lesov s využitím najaktuálnejších dát.

 

Dosiahne sa tým:

 

 • Zlepšenie existujúcich elektronických služieb poskytovaných NLC, ktoré budú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami a jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.
 • Poskytovanie elektronických služieb Lesníckeho DPZ portálu v súlade s vládou schválenou Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy SR (NKVIS),kde sa ako jedna z priorít uvádza Rozvoj agendových systémov.
 • Zavedenie mechanizmu na hodnotenie spätnej väzby užívateľov, keďže priebežný monitoring a vyhodnocovanie získaných údajov v aktuálnom stave nie jedostatočný a v niektorých prípadoch absentuje.
 • V rámci poskytovaných elektronických služieb bude zavedená v čo najväčšom rozsahu proaktívnosť, ako základný prvok zvyšovania participácie verejnosti priochrane lesa.
 • Vytvorený expertný tím pre riadenie, analýzu a implementáciu výsledkov spätnej väzby.

 

Vďaka projektu budú dosiahnuté nasledovné požadované efekty:

 

 • Zjednodušenie životných situácií pre koncových používateľov elektronických služieb.
 • Zvýšenie využívania elektronických služieb.
 • Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK.
 • Zvýšenie spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie. • Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov elektronických služieb.
 • Vytvorenie kompetencie a kapacít agilne a flexibilne riešiť implementáciu, vylepšovanie/zjednodušovanie, nasadenie a správu elektronických služieb v rámci rezortných ISVS.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk