SLOV-LES

Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva
SLOV-LES

SLOV-LES je zameraný na posilnenie dlhodobo-udržateľného hospodárenia v lese, na manažment rizík v lesnom hospodárstve a riešenie problematiky adaptácie lesných ekosystémov na klimatickú zmenu. Prioritnými oblasťami výskumu je minimalizácia rizík vzniknutých pri dlhodobo-udržateľnom hospodárení v lese, zvyšovanie pridanej hodnoty a efektívnosti v odvetví lesného hospodárstva. Výsledkami riešenia sú návrhy na realizáciu adaptívneho manažmentu lesov, tvorba aplikovateľných inovácii v oblastiach ochrany a pestovania lesov, stanovania ekologických limitov, zásob a sortimentácie dreva za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti slovenského lesníctva v podmienkach meniacej sa klímy.

SLOV-LES je koncipovaný v nadväznosti a v synergii s projektom vybudovania Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (CE LignoSilva), Programom výskumu a inovácií a s národným projektom „Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo“ (SLOV – AG), lesnícko-drevárska časť.

SLOV-LES je v súlade s materiálom „Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR č. 3075/2009 – 300“, ktorý schválila 13. porada vedenia MPRV SR 1. 10. 2009 a mal by byť financovaný ako projekt výskumu a vývoja. Ide o účelovú formu podpory výskumu a vývoja.

Hlavným odberateľom výsledkov projektu z praxe je podnik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (LESY SR, š. p.) v zmysle zmluvy č. 265/NLC/2018. Ďalšími možnými odberateľmi výskumu sú aj iné štátne a neštátne subjekty hospodáriace v lese, univerzity (napr. Technická univerzita vo Zvolene) a výskumné ústavy (napr. Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav a pod).

Cieľom projektu SLOV-LES je excelentným výskumom podporiť dlhodobo-udržateľné obhospodarovanie lesov a aplikovateľnými inováciami v oblastiach ochrany a pestovania lesov, stanovovania ekologických limitov, určovania zásob a sortimentácie dreva prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva v podmienkach meniacej sa klímy.

 

Realizačné výstupy projektu:

 1. Agrolesnícke systémy a potenciál ich využívania na Slovensku
  Nájdete tu: formát PDF
 1. Metódy a postupy zvyšovania adaptability porastov domácich a introdukovaných drevín
  Nájdete tu: formát PDF
 1. Nová online web-platforma lesníckeho meteorologického monitoringu na Slovensku
  Nájdete tu: formát PDF
 1. Pilotná štúdia hodnotenia uhlíkového cyklu v lesoch a možností využitia výstupov procesných modelov pre hodnotenie ekologických limitov a rizík v lesnom hospodárstve.
  Nájdete tu: formát PDF
 1. Elektronické systémy Mavysk a Škodcovia drevín
  Nájdete tu: formát PDF
 1. Elektronický manuál efektívnych a ekologicky vhodných opatrení proti škodcom lesných drevín (EIOL)
  Nájdete tu: formát PDF
 1. Technológia taxácie lesa na základe kombinácie leteckého a pozemného laserového skenovania overená v reálnych podmienkach LC Vígľaš
  Nájdete tu: formát PDF
 1. Technológia 3D skenovania a detekcie chýb dreva pre hlavné hospodárske dreviny (smrek, buk a dub) overená v laboratórnych podmienkach
  Nájdete tu: formát PDF
 1. Vývojový prototyp systému na podporu rozhodovania pri prebudove smrečín, overený v poloprevádzkových podmienkach na VDO Kysuce
  Nájdete tu: formát PDF

Vnútorná štruktúra projektu:

ČÚ 1: Pestovateľské systémy na podporu produkcie dreva (Jankovič)

 • Etapa A: Výskum možností využívania agrolesníckych systémov na Slovensku (Jankovič)
 • Etapa B: Výskum genofondu a adaptabilita domácich drevín a testovanie lesného reprodukčného materiálu introdukovaných druhov (Slávik)

ČÚ 2: Ekologické limity produkcie biomasy v podmienkach zmeny klímy (Pavlenda)

 • Etapa A: Integrácia prvkov lesníckeho meteorologického monitoringu – podporný prostriedok hodnotenia rizík pre lesy (Sitková)
 • Etapa B: Integrované hodnotenie cyklov uhlíka, vody a živín v lesných ekosystémoch Slovenska ako podpora hospodárenia v podmienkach zmeny klímy (Pavlenda)

ČÚ 3: Integrovaná ochrana lesa adaptovaná na klimatickú zmenu (Galko)

 • Etapa A: Výskum a vývoj v oblasti identifikácie, evidencie a mapovania domácich a nepôvodných druhov škodcov (Galko)
 • Etapa B: Výskum a vývoj metód klimatickej zmene adaptovaných postupov integrovanej ochrany lesa proti komplexu škodlivých činiteľov (Konôpka)

ČÚ 4: Systémy na podporu rozhodovania v lesnícko-drevárskom sektore (Kulla)

 • Etapa A: Nové systémy taxácie lesa založené na kombinácií metód leteckého a pozemného laserového skenovania (Sačkov)
 • Etapa B: 3D zobrazovacie technológie pre detekciu chýb dreva (Gergeľ)
 • Etapa C: Ekonomicky efektívna prebudova smrečín na ekologicky stabilnejšie lesy (Kulla)