Manažment údajov lesných pozemkov

  

Kód projektu v ITMS2014+: NFP 311071Y984

Prijímateľ pomoci: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Miesto realizácie:

 • SR/Banskobystrický kraj/Zvolen

Cieľ projektu:

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment priestorových údajov v rámci Národného lesníckeho centra (ďalej ako „NLC“) a podporiť tak princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciu s Centrálnou informačnou platformou. Zámerom je taktiež zabezpečenie súladu so zákonom č. 362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (zákon o NIPI). Projekt zabezpečí dve kľúčové časti:

 • zabezpečí vyššiu automatizáciu služieb geopriestorových údajov,
 • vytvorí zákonom definovanú evidenciu (register) lesných pozemkov – jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Projekt umožní zdieľanie rôznych mapových podkladov, údajov, ktoré vznikajú vlastným leteckým snímkovaním a ďalších geopriestorových údajov o lesných pozemkoch.

Kľúčovými biznis službami pre automatizáciu služieb geopriestorových údajov sú:

 • tvorba geopriestorových údajov,
 • konsolidácia geopriestorových údajov,
 • poskytovanie geopriestorových údajov,
 • správa a riadenie životného cyklu geopriestorových údajov.

Súčasťou projektu bude aj zostavenie a popísanie procesov pre systematický manažment geopriestorových údajov tak, aby sa dosahovala ich vysoká kvalita. Z procesného hľadiska bude nový spôsob spracovávania PSL odstraňovať nedostatky pôvodného procesu výmeny údajov medzi NLC a taxátormi. Zvýši efektivitu komunikácie a sprehľadní stav spracovania geopriestorových údajov v ľubovoľnom kroku procesu.

 Začiatok realizácie: 11/2022

Koniec realizácie: 10/2023

Financovanie projektu: Výška poskytnutého príspevku: 987 654,00 EUR

 

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  Námestie slobody  6, 810 05 Bratislava

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

 

Stručný opis projektu: Ide o komplexný projekt pre manažment údajov, t. j. projekt vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená heterogénnym informačným prostredím a existuje tu potreba internej integrácie a konsolidácie údajov. Pre tento projekt je spracovaná štúdia uskutočniteľnosti „Manažment údajov lesných pozemkov NLC“, ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko dňa 18.10.2019.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom týchto aktivít:

Skupina aktivít 1: Analýza a dizajn, zahŕňajúca nasledovné aktivity:

 

 • Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie,
 • Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
 • Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS.

Skupina aktivít 2: Nákup HW a krabicového softvéru zahŕňajúca aktivitu Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie, kde sa zakúpi nevyhnutný softvér pre manažment geopriestorových údajov ArcGIS Enterprise Advanced a pásková mechanika pre ukladanie historických údajov a zálohovanie aktuálnych údajov.

Skupina aktivít 3: I Implementácia, zahŕňajúca nasledovné aktivity:

 

 • Implementácia riešenia okrem integrácie,
 • Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
 • Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS.

Táto aktivita zahŕňa aj práce na strane Národného lesníckeho centra v podobe čistenia údajov v existujúcich zdrojových systémoch.

Skupina aktivít 4: Testovanie,  zahŕňajúca nasledovné aktivity:

 

 • Testovanie riešenia okrem integrácie,
 • Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
 • Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS.

V rámci tejto skupiny aktivít bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia systému IS a budú zabezpečené školenia používateľov.

Skupina aktivít 5: Nasadenie,  zahŕňajúca nasledovné aktivity:

 • Nasadenie riešenia okrem integrácie,
 • Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
 • Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS.

 

V rámci skupiny aktivít bude systém nasadený do prevádzkového prostredia; budú vytvorené príručky pre interných používateľov vo všetkých roliach budú zabezpečené úpravy interných postupov.

 

Výsledky projektu:

 

 • Zabezpečenie dostatočnej kvality údajov v IS VS organizácie a zvýšenie kvality publikovaných údajov verejnej správy – navrhované riešenie prispeje k vyššej aktuálnosti, včasnosti, presnosti a úplnosti údajov.
 • Rozšírenie zoznamu referenčných údajov – referenčné údaje NLC nie sú v zozname referenčných údajov MF SR, nakoľko súčasný stav nie je dostatočný na to, aby mohli byť publikované a používané ako referenčné. Navrhované riešenie má tieto nedostatky odstrániť a umožní tak rozšírenie zoznamu referenčných údajov o údaje, vyžadované už v súčasnosti od NLC.
 • Zabezpečenie princípu „jedenkrát a dosť“ – navrhované riešenie bude poskytovať finálne referenčné údaje rezortu a bude ich poskytovať ostatným inštitúciám, ktoré ich potrebujú pre výkon svojej agendy, čím sa zabezpečí, že tieto informácie nebudú duplicitne požadované, nakoľko už v rámci IS VS existujú.
 • Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi – zvýšenie využívania referenčných údajov bude umožnené vybudovaním potrebných integračných rozhraní a definovaním rozsahu referenčných údajov, na ktoré by sa mali inštitúcie referencovať.
 • Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú (tzv. Moje dáta) – údaje z konsolidovanej údajovej základne rezortu budú poskytované prostredníctvom centrálnej zbernice integrácie údajov oprávneným osobám.
 • Zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených údajov – navrhované riešenie predpokladá aj vytváranie a zdieľanie ďalších otvorených údajov a ich aktualizáciu, čo prinesie vyššiu dôveryhodnosť a lepší prístup k údajom NLC pre odbornú a širokú verejnosť. Vďaka projektu sa budú publikovať a následne aktualizovať dôležité datasety, ako sú:
  • Lesné pôdne jednotky (lesné pozemky),
  • Register jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL),
  • Lesné hospodárske celky (Programy starostlivosti o les).

Vďaka projektu vznikne a bude prevádzkovaný nový register:

  • Register lesných pozemkov

 

Štúdia uskutočniteľnosti

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk