Výskumné projekty

VÝSKUMNÉ PROJEKTY NLC – LVÚ ZVOLEN

SÚČASNÉ CIELE REZORTNÉHO VÝSKUMU

VÝSKUMNÝ ZÁMER NLC NA ROKY 2022 – 2026: VÝSKUM A VÝVOJ PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ LESNÍCKO-DREVÁRSKEHO SEKTORA V MENIACICH SA PODMIENKACH

Výskumný zámer (VZ) je vypracovaný v súlade so Systémom podpory vedy a výskumu v rezorte MPRV SR z augusta 2021.

VZ tvorí základnú os výskumu na NLC, okolo ktorej sa sústreďujú ďalšie výskumné aktivity. Tematicky reaguje na Prioritné oblasti domény „Zdravé potraviny a životné prostredie“ RIS3 2021 – 2027, na ciele nového NLP na roky 2023 – 2030, a je v súlade s aktuálnymi trendmi výskumu v Európe (programu Horizon Europe). Sleduje primárne potrebu adaptácie lesov na zmenu klímy, prispôsobenie lesného hospodárstva zmene spoločenskej objednávky na ekosystémové služby lesov, a využitie digitálnych technológií v lesníctve a lesnícko-drevárskom sektore.

VZ má 5 špecifických cieľov:

  1. Prispôsobiť lesy Slovenska na zmenu klímy.
  2. Spomaliť rozpad lesov v meniacich sa ekologických podmienkach.
  3. Vyhodnotiť dopady prechodu na prírode blízke hospodárenie v lesoch.
  4. Podporiť zavádzanie digitálnych technológií do reťazcov zhodnocovania dreva.
  5. Preveriť možnosti využitia agrolesníckych systémov v podmienkach Slovenska.

Na tieto špecifické ciele VZ nadväzujú jednotlivé projekty:

NÁRODNÉ PROJEKTY

PROJEKTY APVV

PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY VÝSKUMU

0
SRDA projects
0
Projektov zo štrukturálnych fondov
0
Projektov medzinárodného výskumu