Spoločné dedičstvo, spoločná budúcnosť – stromy bez hraníc

Common heritage, Joint future – trees without borders  

Spoločné dedičstvo, spoločná budúcnosť – stromy bez hraníc

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti prihraničných regiónov, ktorá sa v tomto projekte dosiahne rekonštrukciou arboréta (SK) a botanickej záhrady (HU). Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici a Botanická záhrada v Šoproni sú úzko spojené s históriou lesníckeho vysokoškolského štúdia v Uhorsku.

Napriek bohatej spoločnej histórii, obidve prírodno-kultúrne pamiatky v nedostatočnej miere využívajú turistický potenciál v regiónoch, v ktorých sa nachádzajú. Výstupmi, ktoré budú slúžiť na naplnenie hlavného cieľa, sú: revitalizácia drevín, rekonštrukcia ciest a chodníkov, rekonštrukcia administratívnej budovy, rekonštrukcia skleníkov, výstavba návštevného centra, výstavba novej vstupnej brány, interaktívne mapy a služby lesnej pedagogiky. Veľkou pridanou hodnotou je výroba dokumentárneho filmu o arboréte a botanickej záhrade. Všetky tieto výstupy budú slúžiť pre zvýšenie návštevnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a Győr – Moson – Sopron regiónu. Andrej Kmeť, veľká osobnosť, ktorý celý život obetoval výskumu a rozvoju regiónu v okolí Banskej Štiavnice, hovorieval: „Spoznávajme kraje svoje a spoznáme samých seba“.

Sme presvedčení, že prostredníctvom plodov cezhraničnej spolupráce zvýšime povedomie a príťažlivosť našich regiónov.