Transfer of forestry knowledge and increasing of awareness about sustainable use of natural resources

Názov projektu: Transfer of forestry knowledge and increasing of awareness about sustainable use of natural resources

Kód projektu: SAMRS/2022/MD/1/1

Prijímateľ pomoci:

  • Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen;
  • Lesnícka štátna agentúra Moldavskej republiky/State Forestry Agency MoldSilva of Republic Moldova
  • Asociácia žien v lesníctve Moldavskej republiky/Association of Women in Republic of Moldova
  • Zamestnanci Národného parku Orhei a Štátneho lesníckeho podniku (State Forestry Enterprise, Orhei)

Miesto realizácie:

Miestom realizácie projektu je Národný park Orhei. Na výmere parku 33 tisíc ha sa nachádza 18 obcí zo 4 okresov – Orhei, Straseni, Calarasi a Criuleni.  Park bol založený v roku 2013 a jeho poslaním je zachovať biodiverzitu, zastaviť degradáciu lesných ekosystémov, obnoviť udržateľné obhospodarovanie lesov a pasienkov, zachovať kultúrne a architektonicko-historické dedičstvo a podporovať ekologické poľnohospodárstvo a ekoturizmus.

Do projektových aktivít budú zapojení aj učitelia a základné školy (15) v obciach (municipalitách) Tabăra, Camencea, Teleșeu, Lucășeuca, Neculăieuca, Trebujeni, Piatra, Orhei, Mașcăuți, Codreanca, Romănești.

Lesnícke dni na Slovensku a odborné exkurzie pre moldavských partnerov (aktivita č.2) sa budú realizovať na Slovensku, vo Zvolene – meste lesníctva (a sídle NLC), taktiež v pridruženom okolí do 100 km od Zvolena.

Začiatok realizácie: 11/2022

Koniec realizácie: 04/2024

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid

 

Stručný opis projektu:

Project Transfer lesníckych poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov je založený na spolupráci Národného lesníckeho centra a partnerských organizácii z Moldavska – Lesníckej štátnej agentúry Moldavskej republiky a Asociácie žien v lesníctve Moldavskej republiky. Cieľom je odovzdanie poznatkov z oblasti zalesňovania, inventarizácie a monitoringu lesov a zvýšenie povedomia o udržateľnom využívaní lesov s využitím environmentálnej výchovy, vzdelávania, osvety formou aktivít lesnej pedagogiky. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je slovenskými lesníkmi využívaná pri aktívnej komunikácii s verejnosťou a prezentovaní úloh lesného hospodárstva. Aktivity projektu zahŕňajú analýzu stavu udržateľného využívania zdrojov a ochrany životného prostredia, informačné kampane (Lesnícke dni) a odborné exkurzie, odborné vzdelávacie semináre, vytvorenie metodického materiálu a pracovných listov pre školy, vznik školského vzdelávacie lesníckeho strediska v Moldavskej republike. Cieľovou skupinou sú  zamestnanci v oblasti lesného hospodárstva v Moldavskej republike (vrátane lesných strážcov v Národnom parku Orhei) a učitelia prírodovedných predmetov v Moldavsku, ďalej žiaci 15 škôl, novinári a laická verejnosť. Miestom realizácie projektu je Národný park Orhei (4 okresy – Orhei, Straseni, Calarasi a Criuleni) a 15 škôl z danej oblasti. Aktivity realizované na Slovensku sa budú konať vo Zvolene a jeho okolí. Projekt prispeje k zvýšeniu odbornosti lesníkov  v problematike zalesňovania, inventarizácie a monitoringu, zamestnanci lesného hospodárstva získajú aj pedagogické zručnosti. Moldavskí partneri preberú vzorový model Lesníckych dní a založenie strediska pre vzdelávanie na témy udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä lesov. Účasť na všetkých aktivitách je bez rodového obmedzenia, zvýšené predpoklady pre účasť žien na projekte garantuje partner projektu Asociácia žien v lesníctve Moldavskej republiky.

Brief project description:

The project Transfer of forestry knowledge and raising awareness of the natural resources sustainable use is based on cooperation between the National Forestry Centre and partner organizations from Moldova – State Forestry Agency MoldSilva of the Republic of Moldova and the Association of Women in Forestry of the Republic of Moldova. The aim of the project is to transfer knowledge from the field of afforestation, inventory and forests´s monitoring and increase awareness of the sustainable use of forests through environmental education, training, edification in the form of forest pedagogy activities. Forest pedagogy as a part of environmental education is used by Slovak foresters in active communication with the public and presentation of forestry issues. Project activities include analysis of the state of sustainable use of resources and environmental protection, information campaigns (Forestry Days) and professional excursions, professional educational seminars, creation of methodological material and worksheets for schools, the establishment of a School Educational Forestry Center on the territory of the Republic of Moldova. The target group includes forestry staff from the Republic of Moldova (including forest guards in Orhei National Park) and science subjects´s teachers in Moldova, as well as students from 15 schools, journalists and the general public. The place of implementation of the project is the Orhei National Park (4 districts – Orhei, Straseni, Calarasi and Criuleni) and 15 schools in the area. Activities implemented in Slovakia will take place in Zvolen and its surroundings. The project will contribute to increasing the expertise of foresters in afforestation, inventory and monitoring, forestry staff will also acquire pedagogical skills, Moldovan partners will take over the model of Forestry Days event and the establishment of an educational center on sustainable use of natural resources, especially forests´s use. Participation in all activities is without gender restrictions, increased preconditions for women’s participation in the project are guaranteed by the project partner Association of Women in Forestry of the Republic of Moldova.

Výstupy projektu:

Aktivita 1: Analýza stavu udržateľného využívania zdrojov a ochrany životného prostredia v sektore LH

ANALÝZA STAVU UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA ZDROJOV A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SEKTORE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA S DOPADOM NA ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE

ANALIZA STĂRII EXPLOATĂRII DURABILE A RESURSELOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN SECTORUL SILVICULTURII CU IMPACTUL ASUPRA CONȘTIENTIZĂRII MEDIULUI

Aktivita 2: Informačná kampaň č.1:  Lesnícke dni na Slovensku a odborné exkurzie pre moldavských partnerov

Aktivita 3: Odborný vzdelávací seminár v Moldavsku

Aktivita 4: Metodický materiál a pracovné listy

Aktivita 5: Environmentálne vzdelávanie na príklade lesa

Aktivita 6: Informačná kampaň č.2: Pilotné Lesnícke dni v Moldavsku

Reportážne video :