Znižovanie environmentálnej záťaže pri pôsobení ozbrojených síl – výskum nových ekologických metód boja so škodcami lesa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

 

Znižovanie environmentálnej záťaže pri pôsobení ozbrojených síl – výskum nových ekologických metód boja so škodcami lesa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky

 

 

 

Prijímateľom projektu sú Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, partnerom projektu je Národné lesnícke centrum.

 

Hlavným cieľom projektu je výskum využitia ekologických a enviromentálne prijateľných metód v boji s hmyzími škodcami v lesoch, ktoré sú účasťou obrannej infraštruktúry nachádzajúcej sa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

 

Parciálnymi cieľmi projektu sú:

  1. Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími škodcami lesa
  2. Výskum biologických metód boja s hmyzími škodcami lesa

Súčasným európskym trendom je postupné obmedzovanie používania pesticídov, čoho cieľom je znižovanie environmentálnej záťaže prostredia. Chemické metódy ochrany lesa v boji s hmyzími škodcami sú nahrádzané ekologickými a enviromentálne prijateľnými metódami. Tieto podmienky spĺňa metóda sterilného hmyzu a biologické metódy.

Výskum je zameraný prioritne na 4 modelové druhy škodcov, lykožrúta smrekového Ips typographus, tvrdoňa smrekového Hylobius abietis, lykožrúta bukového Taphrorychus bicolor a sietničky dubovej Corythucha arcuata. Enviromentálne prijateľné metódy proti týmto druhom budú využité najmä na ochranu smrekových, bukových a dubových porastov. Zámerom projektu je zakomponovať do aktuálneho systému integrovanej ochrany kľúčovej infraštruktúry obrany štátu – lesov, nové, enviromentálne vhodné prvky a postupy, ktoré sú založené na báze SIT a biologických metódach.