Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu

Názov projektu: Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu

Kód projektu v ITMS2014+: NFP311070V710

Prijímateľ pomoci: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Miesto realizácie:

  • SR/Banskobystrický kraj/Zvolen

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je migrácia 6 informačných systémov, ktoré tvoria IS NLC, a 4 podporných systémov, potrebných pre chod Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“), do vládneho cloudu (ďalej len „VC“). Predkladaným projektom NLC zároveň dosiahne cieľ týkajúci sa obnovy zariadení.

 Začiatok realizácie: 07/2021

Koniec realizácie: 12/2021

Financovanie projektu: Výška poskytnutého príspevku: 359 423,65 EUR

 

 

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody  6, 810 05 Bratislava

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

 

 

 

Stručný opis projektu: Projekt je vypracovaný na základe štúdie uskutočniteľnosti, ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko dňa 18.03.2019. NLC predpokladá migráciu do VC v plnom rozsahu serverovej infraštruktúry IS VS. Systémy a ich služby sú vedené v MetaIS. Súčasťou projektu migrácie je iba zachovanie súčasnej funkcionality pri zabezpečení nových výpočtových prostriedkov prostredníctvom vládneho cloudu. Súčasťou migrácie nie sú modernizácie (prerobenie resp. výmena) jednotlivých systémov. Zároveň je súčasťou migrácie aj migrácia podporných systémov, potrebných pre funkčnosť a prácu s IS VS, akými sú napríklad doménové servery, elektronická pošta a podobne.

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom týchto aktivít:

Skupina aktivít 1: Analýza a dizajn (plánovaná realizácia aktivity: 2 mesiace) zahŕňajúca aktivitu „Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie“.

 

Skupina aktivít 2: Nákup HW a krabicového softvéru (plánovaná realizácia aktivity: 1 mesiac) zahŕňajúca aktivitu “Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie” a je zameraná na posilnenie sieťovej infraštruktúry pre pripojenie do VC. Predmetom aktivity je nákup a inštalácia základných dátových prepínačov (core data switch) spolu s príslušenstvom, vrátane prevádzkových licencií, ktorý zabezpečí sieťové pripojenia pracovísk NLC na dvoch lokalitách do vládneho cloudu.

 

Skupina aktivít 3: Implementácia (plánovaná realizácia aktivity: 3 mesiace) zahŕňajúca aktivitu „Implementácia riešenia okrem integrácie“.

 

Skupina aktivít 4: Testovanie (plánovaná realizácia aktivity: 2 mesiace) zahŕňajúca aktivitu „Testovanie riešenia okrem integrácie“. V rámci Testovania bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia systému IS.

 

Skupina aktivít 5: Nasadenie (plánovaná realizácia aktivity 12/2021) zahŕňajúca aktivitu „Nasadenie riešenia okrem integrácie“. V rámci Nasadenia bude systém nasadený do prevádzkového prostredia; budú vytvorené príručky pre interných používateľov vo všetkých roliach a zároveň budú zabezpečené úpravy interných postupov.

 

Výsledky projektu: Zmigrované IS budú prevádzkované v prostredí vládneho cloudu. Využívať ho budú právnické osoby, občania, povinné osoby a spravodajské jednotky, orgány verejnej moci a štátna a verejná správa. Samotná prevádzka bude prebiehať v datacentre vládneho cloudu na základe nastavenia využívaných služieb IaaS a PaaS. Z hľadiska prevádzky systému sú(predbežne) definované nasledujúce minimálne požiadavky:

  • Prevádzka systému – 9×5 dostupnosť 95%, doba odstránenia poruchy nasledujúci pracovný deň,
  • Forma podpory – telefonická, email, ServiceDesk, podpora priamo na mieste,
  • Riešenie redundancie prostriedkov – interná záležitosť vládneho cloudu.

 

Detailnejšie požiadavky na prevádzku budú upresnené na základe úrovne poskytovania služieb vládneho cloudu (IaaS, PaaS) v čase ukončenia implementačnej fázy projektu.

Pre samotný výkon podpory rôznych riešení a IS je navrhnuté využitie trojvrstvovej úrovne podpory:

  • prvú úroveň podpory (L1) bude zabezpečovať NLC,
  • podpora druhej úrovne (L2) bude zabezpečovaná
  • NLC pre otázky týkajúce sa funkčnosti modulov,
  • prevádzkovateľom vládneho cloudu pre incidenty týkajúce sa služieb vládneho cloudu (predovšetkým infraštruktúrne a technologické požiadavky),
  • tretia úroveň podpory (L3), bude zabezpečovaná dodávateľmi riešení.

 

Štúdia uskutočniteľnosti

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk