LRM – Semenárske laboratórium – Legislatíva

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Legislatíva

V zmysle § 11 ods. 3, 4 a 5 zákona 138/2010 Z. z. a jeho novely 49/2011 Z. z. osoba, ktorá lesný reprodukčný materiál uvádza na trh, vyhotovuje pri každom uvedení lesného reprodukčného materiálu na trh sprievodný list lesného reprodukčného materiálu. Sprievodný list pre osivo obsahuje údaj o čistote osiva, klíčivosti osiva alebo životaschopnosti osiva, hmotnosti 1000 kusov čistých semien a počte klíčivých semien alebo životaschopných semien v 1 kg osiva. Ak ide o krátku dodaciu lehotu možno osivo z aktuálnej úrody uvádzať na trh so sprievodným listom bez vyplnenia týchto údajov, s podmienkou, že chýbajúce údaje dodávateľ poskytne odberateľovi ihneď po skončení skúšok kvality, alebo ak sa na trh uvádzajú jeho malé množstvá, do poskytnutia chýbajúcich údajov odberateľ nemôže získané osivo dodať ďalšiemu odberateľovi.

V zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky 501/2010 Z. z. kvalitu semien a osív charakterizovanú čistotou, klíčivosťou alebo životnosťou, hmotnosťou 1 000 semien a počtom klíčivých semien alebo živých semien v 1 kg určuje laboratórium akreditované na testovanie kvality semien lesných drevín. V zmysle § 17 ods. 2 uvedenej vyhlášky sa nezisťuje kvalita semien a osív, ak ide o malé množstvá. Príloha Komisie (ES) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 1999/10/ES o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh so zreteľom na definíciu malých množstiev osív je nasledovná: