LRM – Semenárske laboratórium – Činnosť

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Činnosť semenárskeho laboratória

Semenárske laboratórium Národného lesníckeho centra, Kontrola LRM Zvolen, vykonáva kvalitatívne rozbory semena a semennej suroviny lesných drevín na území SR podľa medzinárodných pravidiel ISTA. Laboratórium je akreditované medzinárodnou asociáciou na skúšanie osív (International Seed Testing Association, ďalej „ISTA“, www.seedtest.org)

Od mája 2014 skúšky vykonané v Semenárskom laboratóriu NLC vo Zvolene spĺňajú požiadavky platných všeobecne záväzných predpisov na uvádzanie LRM na trh (vykonanie skúšky kvality osiva lesných drevín v akreditovanom laboratóriu).

Služby poskytované laboratóriom:

 1. odber vzoriek  a plombovanie oddielov*
 2. skúšky kvality semennej suroviny
 • skúška čistoty
 • skúška sypavosti
 • stanovenie podielu plných semien v plodoch
 1. skúšky kvality semien 
 • stanovenie obsahu vody *
 • skúška čistoty * 
 • stanovenie hmotnosti 1 000 semien *
 • skúška klíčivosti *
 • stanovenie počtu klíčivých semien v 1 kg semien *
 • skúška životnosti (tetrazóliový test) *
 • zdravotný rozbor
 • stanovenie postupu stratifikácie

*akreditované skúšky kvality

 

Cenník služieb semenárskeho laboratória dostupný na vyžiadanie na e-mailovej adrese:

elena.takacova@nlcsk.org