LRM – Fórum

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

1. Je potrebné zasielať oznámenie o produkcii osiva, ak je vystavený list o pôvode. List o pôvode nestačí?

List o pôvode nestačí, nakoľko v liste o pôvode je uvedené množstvo semennej suroviny a v oznámení o produkcii semena má byť uvedené spracované a vyčistené semeno. Čiže oznámenie o produkcii osiva je potrebné zasielať do 30 dní po spracovaní semennej suroviny na prílohe č. 18 vyhlášky 501/2010 Z. z..

2. Ako sa označuje vek sadbového materiálu?

Označovanie sadbového materiálu v škôlkach sa vykonáva v zmysle normy STN 48 2211 Pestovanie lesov – Semenáčiky a sadenice lesných drevín.

Vek a spôsob pestovania sa označuje vzťahom, kde prvé číslo znamená počet vegetačných období pred zaškôlkovaním, podrezaním alebo presadením do obalu, druhé číslo znamená počet vegetačných období po tomto zásahu (obe čísla s presnosťou na pol roka). Súčet oboch čísel (pri viackrát škôlkovaných rastlinách aj viac čísel) dáva celkový vek rastliny. Spôsob pestovania sa vyjadruje graficky, kde je:

+ Škôlkovanie alebo presadenie do obalu
Podrezanie koreňov
f Pestovanie v umelom kryte (fóliovník, skleník, parenisko)
k Pestovanie v obale (krytokorenný sadbový materiál)
v Sadbový materiál vegetatívneho pôvodu

 
Príklad 1

0,5 – 0,5 je jednoročná voľnokorenná sadenica vypestovaná na voľnej minerálnej pôde, ktorá bola v priebehu vegetačného obdobia podrezaná

Príklad 2

f1 + k1 je dvojročná krytokorenná sadenica – jednoročný voľnokorenný semenáčik bol vypestovaný v umelom kryte a presadil sa do obalu, v ktorom bola rastlina pestovaná 1 rok

Príklad 3

v1 + k1 je dvojročná krytokorenná sadenica získaná vegetatívnym množením, 1 rok zakoreňovaná rastlina sa presadila do obalu, v ktorom sa pestovala 1 rok

Príklad 4

fk1 + 2 – 1 + k1 je 5 ročný krytokorenný odrastok, jednoročný krytokorenný semenáčik vypestovaný v umelom kryte sa preškôlkoval do minerálnej pôdy, po 2 rokoch sa rastline podrezala koreňová sústava, po troch rokoch sa rastlina vyzdvihla a presadila do obalu, v ktorom sa pestovala 1 rok.

3. Ako postupovať pri vyzdvihovaní náletu z prirodzeného zmladenia?

Vyzdvihovanie náletu hlási odborne spôsobilá osoba na činnosti s LRM (ďalej „OSO“) príslušnému okresnému úradu najmenej 3 dni pred plánovaným vyzdvihovaním. Po ukončení vyzdvihovania požiada OSO príslušný okresný úrad o vystavenie listu o pôvode najneskôr do 15 dní po skončení vyzdvihovania. Ak OSO, resp. subjekt neobhospodaruje uznané zdroje, musí si vyžiadať súhlas od obhospodarovateľa, kde chce uskutočniť vyzdvihovanie. Ak nálet zaškôlkuje, je potrebné do 15. októbra poslať centru oznámenie o produkcii sadbového materiálu so stavom k 30. septembru na prílohe 18 vyhlášky 501/2010 Z. z.. Ak sa nálet hneď zalesní, musí to byť zaznamenané v kartách pôvodu porastu.

4. Aký je rozdiel medzi obchodnou výmenou, vývozom a dovozom?

Obchodná výmena je vývoz a dovoz v rámci Európskej únie. Vývoz a dovoz sa týka vývozu a dovozu do/z tretích krajín.

5. Ako postupovať pri obchodnej výmene, vývoze?

Pri obchodnej výmene a vývoze sa postupuje v zmysle § 15 Obchodná výmena a vývoz
ods. 1

Zámer uviesť LRM z obchodnej výmeny na trh na území SR dodávateľ oznamuje centru najmenej 15 dní pred jej uskutočnením. Súčasťou je list o pôvode vydaný orgánom členského štátu EÚ, z ktorého LRM pochádza a účel použitia podľa § 11, ods. 2, písm. e).
ods. 2
LRM z obchodnej výmeny na obnovu lesa a zalesňovanie a iné lesnícke účely možno použiť na základe súhlasu vydaného centrom do 15 dní od doručenia oznámenia, ak spĺňa podmienky tohto zákona.