LRM – Dôležité termíny

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Dôležité termíny

Kontrola lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „KLRM“) pripomína všetkým pestovateľom lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „LRM“) a obhospodarovateľom uznaných zdrojov dodržiavanie záväzných termínov v zmysle Zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 501/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona:

§ 8 Uznávanie zdrojov
ods. 16
Zmeny týkajúce sa uznaných zdrojov k 31. decembru kalendárneho roka oznamuje správca zdroja centru do 15. februára nasledujúceho roka podľa vzoru v prílohe 6

§ 10 Odber, zber a list o pôvode lesného reprodukčného materiálu
ods. 1
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, ktorý vykonáva zber najmenej 3 dni pred plánovaným začiatkom odberu z uznaných zdrojov písomne oznámi príslušnému okresnému úradu začiatok odberu podľa vzoru v prílohe 7.
ods. 4
Do 15 dní po skončení odberu osoba podľa odseku 1 požiada príslušný okresný úrad o vydanie listu o pôvode LRM

§ 15 Obchodná výmena a vývoz
ods. 1
Zámer uviesť LRM z obchodnej výmeny na trh na území SR dodávateľ oznamuje centru najmenej 15 dní pred jej uskutočnením. Súčasťou je list o pôvode vydaný orgánom členského štátu EÚ, z ktorého LRM pochádza a účel použitia podľa § 11, ods. 2, písm. e).
ods. 2
LRM z obchodnej výmeny na obnovu lesa a zalesňovanie a iné lesnícke účely možno použiť na základe súhlasu vydaného centrom do 15 dní od doručenia oznámenia, ak spĺňa podmienky tohto zákona.

§ 18 Povinnosti držiteľa osvedčenia
ods. 1
Držiteľ osvedčenia je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala.
ods. 2
Fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, je povinná sa každých 5 rokov zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom.

Podľa vyhlášky:

§ 19 Evidencia škôlok a prevádzkových zariadení
ods. 2
Evidencia škôlok a prevádzkových zariadení sa predkladá centru (príloha 17)
a) v plnom rozsahu pri prvom predložení do 31. marca kalendárneho roka;
b) v rozsahu zmien do 60 dní od ich uskutočnenia.

§ 20 Evidencia LRM
ods. 3
List o pôvode, sprievodný list, oznámenie o produkcii LRM a oznámenie o skladovanom zostatku sa uchováva najmenej 10 rokov po zániku oddielu.
ods. 5
Oznámenie o produkcii LRM sa predkladá centru na tlačive v prílohe 18 pri
a) semene do 30 dní po spracovaní semennej suroviny
b) sadbovom materiáli do 15. októbra kalendárneho roka so stavom k 30. septembru vrátane sadbového materiálu, ktorý bol dopestovaný a uvedený na trh pred 30. septembrom kalendárneho roka.
ods. 6
Po jarnom a jesennom výseve osiva alebo po inom nakladaní s nadobudnutým semenom alebo osivom sa podľa vzoru v prílohe 19 k 30. júnu a 31. decembru vyhotovuje oznámenie o skladovanom zostatku osiva, ktoré sa zasiela centru do 15 dní od uvedených termínov.
ods. 7
List o pôvode, sprievodný list, súhlas na použitie LRM na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny, súhlas na použitie LRM z dovozu sa uchováva najmenej 10 rokov po použití LRM a od vydania súhlasov.
ods. 9
Kartu pôvodu porastu sa vedie podľa vzoru v prílohe 20 a obhospodarovateľ ju uchováva do vyhotovenia PSL po zabezpečení porastu.

Pokiaľ uvedené termíny v zmysle zákona aj vyhlášky nebudú dodržané, KLRM bude postupovať v zmysle § 25, § 26, § 27 a § 29.