LRM – Činnosti

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Činnosti kontroly LRM

Centrum

 • zabezpečuje plnenie úloh kontraktu medzi NLC a MPRV SR: Kontrola lesného reprodukčného materiálu,
 • vykonáva fenotypovú klasifikáciu semenných zdrojov,
 • dáva podnet na vykonanie fenotypovej klasifikácie lesných porastov počas platnosti PSL,
 • navrhuje uznanie alebo zánik uznania zdroja okresnému úradu,
 • zriaďuje génové základne a semenné porasty,
 • vykonáva ochranu genetických zdrojov lesných drevín,
 • vedie národný register a vydáva národný zoznam,
 • kontroluje stav obhospodarovania zdrojov,
 • vedie evidenciu LRM
 • vedie zoznam škôlok a prevádzkových zariadení na základe evidencie škôlok a prevádzkových zariadení, ktoré predkladá osoba, ktorá vykonáva produkciu sadbového materiálu,
 • vydáva súhlas na použitie LRM z obchodnej výmeny a z dovozu,
 • vydáva list o pôvode pre oddiel, ktorý vznikol zlúčením alebo delení oddielov a vedie ich evidenciu,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej odbornej kontroly členských štátov a tretích štátov,
 • vykonáva skúšky kvality osiva,
 • spravuje banku semien lesných drevín  -NLC Zvolen zabezpečuje spravovanie banky semien v zmysle § 24 ods. 2 písm. m) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli (ďalej len „zákon o LRM“) v znení neskorších úprav a § 11 vyhlášky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh a v zmysle štatútu banky semien lesných drevín a metodického postupu pre zber, spracovanie, skladovanie a predsejbovú prípravu semien banky semien lesných drevín.
  Banka semien bola zriadená MPRV SR v zmysle § 21 písm. i) zákona č. 138/2010 Z. z. o LRM v znení neskorších predpisov. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch Lesov SR, š. p., OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku.
  Banka semien lesných drevín  je trvalé účelové zariadenie, v ktorom je uskladnené osivo lesných drevín určené na dočasné uchovanie ohrozených genetických zdrojov lesných drevín v čo najširšej genetickej variabilite pre ich budúcu reprodukciu.
  Banka semien lesných drevín sa zriaďuje ako súčasť ochrany genetických zdrojov lesných drevín na účel uchovania genofondu vysokohodnotných alebo v mieste výskytu ohrozených porastov lesných drevín. Oddiely osiva sú uchovávané v banke semien dovtedy, kým pretrváva dôvod ich ochrany, alebo kým nie je nutné oddiel semien vyskladniť vzhľadom na ich starnutie.