LRM – História

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

História lesníckeho semenárskeho výskumu a semenárskej kontroly na Slovensku

Potreba založiť profesionálnu lesnícku výskumnú organizáciu v bývalom Uhorsku sa pociťovala od začiatku druhej polovice 19. storočia, ale reálnejšie sa začalo o jej vytvorení uvažovať až v roku 1874 a konkrétny návrh vypracoval Eugen Vlkolinský – Vadas  až v roku 1898.

Dôležité míľniky:

 • 1897 – zriaďuje sa jedna ústredná výskumná stanica v Banskej Štiavnici a štyri vonkajšie výskumné stanice pri každej horárskej škole.
 • 1898 – od januára začala činnosť Výskumná stanica pri Štátnej horárskej škole v Liptovskom Hrádku (pokusy so sejbou semena a s ošetrovaním sadeníc, založili a obhospodarovali sa provenienčné plochy, poradenská činnosť priamo v lesných škôlkach a porastoch.
 • 1918 – po prvej svetovej vojne výskumná stanica v Liptovskom Hrádku obnovila svoju činnosť pod vedením riaditeľov štátnej školy pre lesných hájnikov, ktorí boli súčasne správcami tejto stanice. Obnova výskumnej stanice bola však postupná.
 • 1926 – 1940 – výskumné práce sa realizovali v odbore lesníckej biochémie (hnojenie škôlok), pestovania lesa (pokusy s uskladňovaním semien). Stanica úzko spolupracovala so Semenárskym závodom Štátnych lesov v Liptovskom Hrádku. Výskumnú stanicu umiestnili v budove Štátnej školy pre lesných hájnikov (uskutočňovali sa pokusy s prikrývaním semien po sejbe, sledovali sa účinky rozličného materiálu a hrúbky zásypu, riešil sa vplyv závlahy a tienenie semenáčikov a akosť semien). Za jednu z najzáslužnejších prác tohto obdobia Výskumnej stanice Liptovský Hrádok možno pokladať založenie nových provenienčných plôch borovice, smreka a smrekovca na Podbanskom a Troch studničkách.
 • 1940 – zanikla činnosť stanice, ktorú preberá Štátny výskumný lesnícky ústav – Ústav pre pestovanie lesov a lesnú biológiu v Banskej Štiavnici. Výskumnícka činnosť sa po zániku stanice rozvíjala čiastočne v oblasti lesného semenárstva v malom laboratóriu zriadenom v Semenárskom závode štátnych lesov v Liptovskom Hrádku.
 • 1942 – 1943 –  uskutočňovali sa výskumné práce s viacročným uskladňovaním semien a s hodnotením akosti semena smreka obyčajného a pracovalo sa na metodike zakličovania semena jedle bielej použitím rôznych stimulátorov vrátane heteroauxínov.
 • 1943 – zapojenie sa do medzinárodného provenienčného výskumu so smrekovcom opadavým založením Medzinárodnej provenienčnej plochy na Podbanskom. Táto plocha bola zničená veternou kalamitou v roku 2004.
 • 1950 – zlúčenie všetkých výskumných ústavov do Výskumného ústavu pre lesnú výrobu v Prahe. Takýto stav trval do roku 1957.
 • 1955 – obnovenie činnosti Výskumnej stanice v Liptovskom Hrádku.
 • 1960 – schválenie ustanovenia Výskumnej stanice v Liptovskom Hrádku s hlavnou náplňou riešenia otázok lesného semenárstva, čo bolo veľkým prínosom pre lesnícky výskum. Prešlo sa do obdobia, kde z odborného hľadiska je dôležité, aby sa semená zbierali len v známych a najkvalitnejších porastoch a aby sa tieto semená používali vo vhodnom prostredí. Úsilie, aby sa zber semien lesných drevín uskutočňoval len v určitých, tzv. uznaných porastoch a aby sa aj z tohto hľadiska u nás vytvorili pestovné oblasti s územím vymedzeným, sa datuje od roku 1927, kedy boli vypracované prvé smernice.
 • 1961 – výskumná stanica v Liptovskom Hrádku bola umiestnená do priestorov bývalého okresného národného výboru. Okrem semenárskej kontroly, ktorá sa sem presunula od 1. januára 1962 z Banskej Štiavnice a ktorá bola odvetvovou službou a spočívala len v uznávaní porastov, výberových stromov a zisťovaní kvality semien, sa na stanici riešili dve úlohy a to výskum predĺženia klíčivosti bukvice a výskum ochrany lesných semien na zamedzenie strát na klíčivosti a semenáčikoch.
 • 1967 – vedenie agendy uznaných porastov, evidencia výberových stromov a zakladanie semenných sadov.
 • 1969 – 1975 – riešili sa nasledovné problémy:
 • zdroje semien lesných drevín – uznané porasty, semenné porasty a semenné sady,
 • technológia a spracovanie semien – zmeny v technológii lúštenia – krátkodobé a dlhodobé uskladňovanie semien, ochrana semien proti hubovým škodcom,
 • predsejbová príprava semien – dormancia semien, centralizovaný výsev na vodolabilné materiály.
 • 1971 – začiatok výstavby novej budovy výskumnej stanice. Výstavba budovy vrátane zariadenia laboratórií a chladiacich boxov s investičným nákladom 4. mil. korún bola ukončená k 31. 12. 1974. Pracovisko sa presťahovalo do novej budovy 1. 5. 1975.
 • 1988 – Pokynmi Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR o zriadení a vykonávaní semenárskej kontroly v lesoch na území SSR bola oficiálne zriadená semenárska kontrola ako špecializovaný útvar Výskumného ústavu lesného hospodárstva pri Výskumnej stanici Liptovský Hrádok.
 • 2012 – v rámci organizačných zmien NLC bolo Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu Liptovský Hrádok zrušené a presťahované, po 114 rokoch existencie semenárskeho výskumu v Liptovskom Hrádku, do Zvolena. Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu sa stalo súčasťou Odboru pestovania a produkcie lesa.
 • 2022 – ku 1. 1. 2022 bolo Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu zrušené a činnosť kontroly lesného reprodukčného materiálu sa stala súčasťou Odboru pestovania lesa.

Podrobnejšie TU!