LRM – Semenárske laboratórium – Žiadosť o rozbor

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Žiadosť o rozbor

Akreditované laboratórium vydáva dva typy medzinárodných ISTA certifikátov a dva typy národných protokolov. Typ vydaného certifikátu ovplyvňuje vykonanie odberu skúšobnej vzorky.

  1. Ak odber skúšobnej vzorky vykonala vyškolená osoba a poverená vedúcim laboratória, kvalitatívny rozbor platí pre celý oddiel osiva. Laboratórium vydáva:

Orange International Seed Lot Certificate (OIC) alebo Výsledok skúšky semien, ktoré platia pre celý oddiel osiva.

Žiadateľ požiada o odber vzoriek a rozbor telefonicky alebo e-mailom. Vyškolení vzorkovatelia, ktorí tento odber môžu vykonať sú uvedení v časti Contacts.

  1. Ak odber skúšobnej vzorky vykonala nepreškolená osoba bez poverenia vedúceho laboratória (napr. žiadateľ o rozbor kvality), kvalitatívny rozbor platí len pre vzorku osiva. Laboratórium v tom prípade vydáva:

Blue International Seed Sample Certificate (BIC) alebo Informáciu o kvalite osiva.

V tomto prípade žiadateľ doručí odobratú vzorku do laboratória spolu s jednoznačným označením vzorky a žiadankou o rozbor viď. Žiadanka na rozbor kvality osiva.

Vzorka musí byť zabalená tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.

Poznámka: Pred odberom je odporúčané konzultovať s laboratóriom minimálnu veľkosť zasielanej vzorky potrebnú k vykonaniu požadovaného rozboru.