LRM – Metodiky

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Zákon, vyhláška, metodiky 

Vyhláška 501/2010 Z. z. o produkcii LRM a jeho uvádzaní na trh
Úplné znenie zákona 138/2010 Z .z. v znení novely zákona 49/2011 Z. z.
Usmernenie vydávania listov o pôvode LRM
Zákon 326/2005 Z. z. o lesoch
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 1999/105/ES so zreteľom na definíciu malých množstiev osív