Výskumná infraštruktúra LVÚ

VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA NLC – LVÚ ZVOLEN

LABORATÓRIÁ:

Semenárske laboratórium má základné časti infraštruktúry pre šľachtenie a prácu s reprodukčným materiálom a je akreditované podľa ISTA (International Seed Testing Association). Genetické laboratórium je vybavené termocyklérom a infraštruktúrou na extrakciu a uchovávanie DNA, PCR boxom a laminárnymi skriňami. Infraštruktúra poskytuje overovanie identity a zisťovanie populačno-genetických charakteristík lesných drevín.

Disponuje hardvérovým vybavením a sadou softvérov pre spracovanie obrazových záznamov vrátane spracovania laserových a lidarových záznamov (Erdas, eCognition, Idrisi, ArcGIS, Lidarbox, Terra, SNAP). Ďalším prístrojovým vybavením pre terénne merania sú stanice FieldMap, pre účely porastovej i8nventarizácie, sortimentácie a taxačných meraní. Doplnkovým vybavením sú GNSS prístroje pre zber geografických údajov (Topcon, Getac) a klasické lesnícke taxačné pomôcky.

BZ Stráž má výmeru cca 6 ha. Vybavená plne automatizovaným fóliovníkom typu RICHEL s dĺžkou lode 50 m, s automatickým stropným vetraním napojeným na ovládač. Ovládač je vybavený senzormi: meranie teploty vzduchu, meranie rýchlosti vetra, senzor dažďa, senzor vlhkosti vzduchu.  Voľná, aklimatizačná plocha je vybavená pohyblivou automaticky riadenou závlahou s možnosťou doplnkového prihnojovania a chemického ošetrovania sadbového materiálu na záhonoch.

Technologický park CE LignoSilva je umiestnený v areáli BZ Stráž. Súčasťou sú dve výrobné haly a pilotné linky pre výskum energetického využitia štiepky a pre výskum vnútorných chýb guľatiny, reziva, produktov z dreva. Pilotné linky sú vybavené sušiarňou štiepky, 3D CT skenerom, systémom dopravníkov a kapovacou pílou. Súčasťou skenera je softvérové vybavenie pre vizualizáciu a rekonštrukciu vnútorných chýb skenovanej guľatiny v 3D priestore a aplikácia pre optimalizáciu výťažnosti. Pre manipuláciu s guľatinou je k dispozícii šmykom riadený nakladač LOCUST 750 s príslušenstvom – drapák a malotraktor s vyvážacou súpravou a hydraulickou rukou. Na spracovanie obrazových údajov z 3D CT skenov sú využívané softvéry eCognition Developer 9, ERDAS Imagine, ImageJ, 3D Slicer  a vlastný vyvíjaný softvér pre optimalizáciu rezných plánov OPTIREZ.

Zameranie a poslanie výskumnej stanice VS sa špecializuje na problematiku pestovania a šľachtenia topoľov, vŕb, agáta a iných rýchlorastúcich drevín a na šľachtenie a rozmnožovanie najproduktívnejších klonov pre prax.

Objekt o výmere takmer 80 ha sa nachádza na území Odštepného závodu Čadca, teda priamo v regióne, kde je problém dezintegrácie smrekových lesov na nepôvodných stanovištiach stále vysoko aktuálny. Na demonštračnom objekte Husárik sa v súvislosti s rekonštrukciami smrečín koncentruje široká škála praktických činností – od zakladania provenienčných pokusov a pokusov umelej obnovy zameraných na testovanie rôznych technológií, drevín a prídavných látok, cez podsadby pod materský porast až po rôzne praktiky výchovy následných porastov.

OBJEKTY POUŽITEĽNÉ PRE VÝSKUMNÉ AKTIVITY:

•  inventarizačná sieť a údaje NIML SR,
•  databáza dlhodobých údajov monitoringu lesov (ICP Forests)

•  siete výskumných plôch: trvalé monitorovacie plochy I. a II. úrovne ČMS Lesy
•  typologické reprezentatívne plochy
•  trvalé výskumné plochy dlhodobého produkčného výskum
•  výskumné plochy dlhodobých provenienčných pokusov
•  výskumný poľovný revír Pri dube

ĎALŠIA TECHNIKA:

Zariadenie umožňuje za pohybu operátora, ktorý ho nesie v špeciálne upravenom batohu, alebo z motorového vozidla, snímať laserom mimoriadne presné trojrozmerné dáta o lesných porastoch a stromoch z veľkej plochy.

Automatické a mechanické prírastkomery, opadomery, meteorologické stanice, merače pôdnej vlhkosti, ozónové analyzátory a ďalšie technológie pre terénny dendrometrický a klimatický výskum a monitoring lesných ekosystémov.

Rôzne telemetrické obojky, termovízna kamera na nočný monitoring zveri, fotopasce.