Centrálne lesnícke laboratórium

Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) je špecializované pracovisko NLC, ktoré vykonáva fyzikálne a chemické analýzy jednotlivých zložiek lesných aj nelesných ekosystémov a to predovšetkým pôdnych vzoriek, biomasy a povrchových vôd. Je akreditované SNAS s registračným číslom 440/S-315 od roku 2012 pre oblasť biomasy, pričom v roku 2015 bola akreditácia rozšírená i pre analýzy pôdy. Skúšobné činnosti vykonáva v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17 025.

CLL je organizačnou súčasťou odboru ekológie lesa a krajiny (OELK) Lesníckeho výskumného ústavu NLC Zvolen. Analýzy zložiek z lesných ekosystémov sa v laboratóriu vykonávajú komplexne už viac ako 50 rokov. Výsledky analýz dlhodobo prispievajú k riešeniu úloh racionálneho hospodárenia v lesnom manažmente i monitorovaní životného prostredia.

CLL vykonáva dlhodobo analýzy v rámci programu ICP Forests, pričom získané výsledky sú zaradené do európskej databázy údajov o lesných ekosystémoch. Na ich základe je možné monitorovať vplyv environmentálnych záťaží a klimatickej zmeny na lesné ekosystémy. Z územia Európy 41 laboratórií prispieva k získavaniu údajov programu ICP Forests. Získané výsledky musia spĺňať vysokú dôveryhodnosť, čo je zabezpečené zavedením špeciálnych postupov kontroly kvality merania tzv. systém QC/QA (Quality control/Quality assurance). Jeho súčasťou je nutná pravidelná účasť v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach (ICP Forests). Laboratórium sa okrem týchto testov každoročne zúčastňuje i ďalších medzilaboratórnych medzinárodných testov WEPAL, ÚKZÚS.

Predmetom činnosti CLL sú analýzy environmentálnych vzoriek t.j. kvantitatívne analýzy jednotlivých zložiek lesných ekosystémov:

    • biomasy, asimilačných orgánov (listov, ihličia), plodov, kvetov, bylín, konárov, dreva, kôry, koreňov, pilín a biopalív (drevnej štiepky, drevných peliet)
    • pôd  humusové a minerálne vrstvy
    • vôd zrážkových, lyzimetrických, povrchových, odpadových i minerálnych
    • riečnych a dnových sedimentov, kalov,
    • iného biologického materiálu a drevného popola.

Akreditované činnosti sa týkajú kvantitatívnych analýz zloženia biomasy (obsah jednotlivých prvkov C, N, S. Ca, K, Mg, Na, Mn, Fe, Zn, B, P, Cu, Cd, Hg a stanovenia vlhkosti) a pôdy základné pôdne parametre (sušina, pH, uhličitany, zrnitosť, C, N, S) a celkové obsahy prvkov v mineralizáte lúčavky kráľovskej (Ca, K, Mg, Na, Mn, Fe, Zn, B, P, Pb, Cr, Cu, Cd, Ni a Hg).

Výsledky analýz v minulosti slúžili najmä ako vstupy pre riešenie úloh vo vedecko-technických projektoch s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou (OPVV, APVV),  v monitorovacom systéme ČMS Lesy a ICP Forests, v lesnej hospodárskej praxi pre zadávateľov z interných a externých subjektov.

Od roku 2012 sa v CLL začali vo vyššej miere vykonávať analýzy biomasy na energetické účely (biopalivá, drevná štiepka, peletky) pre účely hospodárskej praxe.

Personálne obsadenie laboratória je na vysokej odbornej úrovni. Všetci pracovníci majú chemické vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie. Počas dlhých rokov praxe nadobudli skúsenosti pre kvalitné vykonávanie analýz. V CLL je vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania pracovníkov na základe ktorého sa vykonáva externé i interné zaškoľovanie pracovníkov z oblasti teórie i praxe. Na základe získaných skúseností majú pracovníci CLL schopnosti  pre výber vhodnej analytickej metódy pre účely riešenia vedeckých problémov. V súčasnosti pracuje v CLL päť pracovníčok s nasledovným vzdelaním a zaradením.

Meno pracovníka Funkcia Dosiahnuté vzdelanie Prax v odbore
RNDr. Jana Luptáková, PhD. Vedúca laboratória, zástupkyňa manažérky kvality UPJŠ PF Viac ako 5 rokov
Ing. Ružena Kršiaková Samostatný chemik analytik, manažérka kvality, zástupkyňa vedúcej laboratória SOŠ chemická, FEE TUZVO Viac ako 25 rokov
Mgr. Výbohová Katarína Samostatný chemik analytik, metrologička PriF UK Viac ako 15 rokov
Ing. Laura Korčoková Samostatný chemik analytik, zástupkyňa metrologičky STU FCHPT Menej ako 5 rokov
Svetlana Žigmundová Chemik analytik SOŠ chemická Viac ako 20 rokov

National Forest Centre

T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
Centrálne Lesnícke Laboratórium  – pracovisko NLC
Sokolská 2, 960 01 Zvolen

RNDr, Jana Luptáková PhD. vedúca CLL 
č. tel.: +421 45/520 24 29
mobil: +421 902 923 092
e-mail: jana.luptakova@nlcsk.org

Ing. Ružena Kršiaková – zástupca vedúcej
č. tel.: +421 45/520 24 22
mobil: +421 918 891 251
e-mail: ruzena.krsiakova@nlcsk.org