Výstupy pre prax

VÝSTUPY PRE PRAX, SPOLOČNOSŤ A TVORCOV ROZHODNUTÍ

Medzi najvýznamnejšie výstupy činnosti pracovníkov NLC-LVÚ Zvolen pre prax patria:

  • Patenty a patentové prihlášky
  • Koncepcie, metodiky, štúdie, znalecké posudky pre odberateľa z praxe
  • Softvérové produkty
  • Oponované realizačné výsledky výskumu
  • Outputs rezortného projektu výskumu a vývoja SLOV-LES – Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva (2019-2022)

 

Najvýznamnejším realizačným výstupom v uplynulých rokoch je patent nosiča biologicky aktívneho prípravku na ochranu rastlín, ktorý získal Cenu za vedu a techniku aj Cenu CVTI za Transfer technológií.