Lesnícke vedy, výskum a vývoj

LESNÍCKE VEDY, VÝSKUM A VÝVOJ

  • Lesnícke vedy, výskum a vývoj sú orientované na získavanie poznatkov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti súvisiacej s lesníctvom. Ide o inovačnú a tvorivú činnosť, pričom sú využívané objavy a poznatky z viacerých základných vedných disciplín.
  • Poznatky o lesných ekosystémoch sa získavali najprv ako súčasť skúmania prírody. Lesné ekosystémy poskytujú priestor pre rozvoj celého spektra všeobecných vedných disciplín ako napr. ekológia, zoológia, botanika, pedológia a pod. Ani jedna z nich však nie je tak špecificky zameraná, aby mohla komplexne riešiť výskumné problémy v lesníctve, preto sa postupne vyšpecifikovali  špecifické lesnícke vedy – ekológia lesa, ochrana lesa, pestovanie lesa, lesnícka fytopatológia, lesnícka entomológia, lesnícka politika, lesnícka dendrológia, hospodárska úprava lesa, lesná ťažba, doprava dreva a mnohé ďalšie.
  • Práve lesy a odvetvie lesníctva môžu významnou mierou prispieť k riešeniu najvážnejších ekologických problémov súčasnosti. Nezastupiteľnú úlohu majú pritom nové vedecké poznatky a ich uplatnenie pri manažovaní lesov na princípoch zelenej ekonomiky.
  • Smery a priority súčasnej lesníckej vedy vychádzajú z materiálov schválených MPRV SR, MIRRI SR, SAPV a korešpondujú s politikami EU v tejto oblasti.​