Publikačná činnosť LVÚ

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Výsledkom publikačnej činnosti pracovníkov NLC – LVÚ Zvolen sú vedecké, odborné a ostatné práce. NLC – LVÚ Zvolen plní kritérium stanovené Útvarom hodnoty za peniaze „Publikovať aspoň jeden kvalitný článok na výskumníka raz za dva roky (karentované články, články registrované vo WoS alebo Scopus alebo publikácie v špičkových medzinárodných vydavateľstvách)“.

Vývoj publikačnej činnosti pracovníkov NLC-LVÚ a podielu karentovaných článkov registrovaných vo WoS alebo Scopus na priemerný prepočítaný stav výskumných pracovníkov FTE

KNIŽNICA NLC

ČASOPIS CENTRAL EUROPEAN FORESTRY JOURNAL

Vedecký časopis Central European Forestry Journal vydávaný NLC-LVÚ Zvolen v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou lesnickou a dřevařskou v Prahe

Vývoj citácií a Impact SCORE časopisu CEFJ

 

LESNÍCKE ŠTÚDIE