Financovanie

FINANCOVANIE NLC – LVÚ ZVOLEN

Vedeckovýskumná činnosť NLC je zabezpečená na základe projektového financovania. V rámci kontraktu s MPRV SR je výskum na NLC-LVÚ Zvolen zo štátneho rozpočtu dotovaný v zmysle „Systému podpory vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“, ktorý schválila porada vedenia MPRV SR per-rollam 2.- 4. augusta 2021.

Výskumný zámer NLC „Výskum a vývoj pre udržateľný rozvoj lesnícko-drevárskeho sektora v meniacich sa podmienkach“ predpokladá na roky 2022-2026 pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 2 680 100 EUR. Mimorozpočtové finančné zdroje plánované na dofinancovanie Výskumného zámeru sú indikatívne stanovené na 78 500 EUR. Dofinancovanie je dohodnuté na základe zmlúv s odberateľmi výsledkov výskumu, ktorými sú Lesy SR š.p. a SANAGRO a. s.

Vývoj počtu riešených úloh vedy a výskumu (VaV)

Na základe odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze je dlhodobým cieľom dosahovať 75 % financií určených na výskum a vývoj mimo kontraktu medzi MPRV SR a NLC. Z percentuálneho hľadiska najväčší podiel zo všetkých pridelených projektových finančných prostriedkov na VaV pre NLC tvoria prostriedky zo štrukturálnych fondov a APVV.

Vývoj financií riešených úloh VaV

Každoročne je cieľom vedecko-výskumných tímov uchádzať sa o finančnú podporu v rámci národných výziev a v medzinárodných konzorciách, podľa zverejnených výziev programu Horizont Európa, COST, Interreg a pod.

Vývoj podaných projektov VaV