vedecké a odborné podujatia

ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ

Odborná a laická verejnosť má prístup k výstupom výskumu na NLC-LVÚ Zvolen prostredníctvom pravidelne organizovaných  podujatí (konferencie, semináre, webináre).

Organizované vedecké a odborné podujatia

ZBORNÍKY