Čiastkový monitorovací systém

Čiastkový monitorovací systém (ČMS) Lesy –  monitoring lesa a environmentálnych interakcií

Systematický monitoring stavu lesných ekosystémov so zameraním na monitoring zdravotného stavu lesov a environmentálnych interakcií prebieha v Európe od roku 1986 ako program UN-ECE “International Co-operative Programme on Monitoring and Assessment of Air Pollution Effect on Forests” (ICP Forests) vo väzbe na konvenciu o diaľkovom znečistení ovzdušia presahujúcom hranice štátov (CLRTAP). Na Slovensku monitoring lesov od roku 1987 realizuje Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene (od roku 2006 ako súčasť Národného lesníckeho centra).

Popri medzinárodnom ukotvení na európsky systém monitoringu lesov je národný program monitoringu lesa, spolu s ďalšími deviatimi čiastkovými monitorovacími systémami (ČMS) v gescii MŽP SR a MP SR, od roku 1992 súčasťou komplexného monitorovacieho a informačného systému životného prostredia Slovenskej republiky.

Vstup do geoaplikácie >>

geoaplikacia
Hlavné ciele monitoringu lesov a environmentálnych interakcií:
 • poskytovať periodický prehľad o priestorových a časových zmenách v stave lesa vo vzťahu k antropogénnym a prírodným stresovým faktorom v európskom a národnom rámci (I. úroveň),
 • prispieť k lepšiemu pochopeniu vzťahov medzi stavom lesných ekosystémov a stresovými faktormi, hlavne znečistením ovzdušia, prostredníctvom intenzívneho monitoringu na vybraných trvalých výskumných plochách (II. úroveň),
 • získať a zovšeobecniť informácie o procesoch v lesných ekosystémoch,
 • kooperovať s ďalšími ICP (najmä ICP Modelling and Mapping – prispievať k podkladom pre výpočty a overovať modely kritických úrovní a záťaží),
 • spolupracovať s ostatnými environmentálnymi monitorovacími programami za účelom poskytnutia informácií o ostatných dôležitých environmentálnych problémoch,
 • poskytnúť zodpovedajúce informácie tak politikom, ako aj verejnosti.
Čiastkový monitorovací systém Lesy, rovnako ako európsky systém monitoringu lesa má dve základné zložky:
 • monitoring I. úrovne – veľkoplošný extenzívny monitoring
 • monitoring II. úrovne – intenzívny monitoring
Popri tom sú súčasťou systému aj aplikácie diaľkového prieskumu Zeme (DPZ).
V súčasnosti existuje na Slovensku 112 trvalých monitorovacích plôch (TMP) v sieti 16×16 km (extenzívny monitoring, monitoring I. úrovne) a 7 TMP pre vybrané lesné ekosystémy (intenzívny monitoring, monitoring II. úrovne). Tieto plochy sú súčasťou súboru viac než 6000 TMP európskeho monitoringu I. úrovne, resp. 860 TMP intenzívneho monitoringu. Dôležitou prednosťou národnej siete monitoringu lesov je od počiatku plná harmonizácia s európskym programom z hľadiska typu zisťovaní, monitorovaných veličín a metód ich stanovenia.
Monitorovacie siete I. a II. úrovne možno považovať za základnú kostru zisťovania stavu lesov na Slovensku, popri ktorých existujú ďalšie zisťovania pre rôzne účely (národná inventarizácia a monitoring lesov – NIML, komplexné zisťovanie stavu lesa – KZSL).
V súlade s európskou legislatívou a cieľmi Čiastkového monitorovacieho systému lesy sa na plochách I. úrovne s ročnou periodicitou zisťuje stav stromov z hľadiska defoliácie, diskolorácie, poškodenia a prírastku.
Na všetkých plochách intenzívneho monitoringu vykonávajú nasledovné prieskumy:
 • inventarizácia defoliácie a poškodenia stromov abiotickými a biotickými škodlivými činiteľmi,
 • hodnotenie analýz vzoriek listov a ihličia,
 • merania prírastkových zmien,
 • merania kvantity a kvality atmosférickej depozície,
 • hodnotenie vegetácie,
Aspoň na vybraných plochách intenzívneho monitoringu sa zabezpečujú:
 • merania pôdneho roztoku,
 • meteorologické merania,
 • meranie a hodnotenie kvality ovzdušia,
 • hodnotenie viditeľného poškodenia ozónom,
 • fenologické hodnotenia,
 • kvantitatívna a kvalitatívna analýza opadu drevín
Existujúca sieť monitorovacích plôch sa stala základom pre podrobné hodnotenia nad rámec pôvodných zámerov programu. Program monitoringu reaguje najmä na aktuálne otázky biologickej diverzity lesov, vplyvov klimatickej zmeny na lesy, sekvestrácie uhlíka a ochrany pôdy. V minulých rokoch sa tu realizoval projekt ForestBiota so zameraním na vybraté indikátory biodiverzity (www.forestbiota.org) a demonštračný projekt BioSoil so zameraním na podrobné ziťovanie stavu pôd a taktiež na indikátory biologickej diverzity lesov (http://forest.jrc.ec.europa.eu/ForestFocus/biosoil.html). Na vybratých plochách II. úrovne v rámci projektu FutMon bude od roka 2009 prebiehať podrobné sledovanie a modelovanie vývoja vodnej bilancie, kritických záťaží lesných ekosystémov, vitality drevín a ich adaptácie.

Záverečné správy z monitoringu: Správy – monitoring

Podrobnejšie informácie o európskom monitorovacom systéme: www.icp-forests.org

Podrobnejšie informácie o Informačnom systéme životného prostredia SR a čiastkových monitorovacích systémoch: www.enviroportal.sk

Kontakt:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
telefón 00421 45 5314202
mobil: 0904 101317
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Ing. Jozef Pajtík