Poľovný revír Pri dube Zvolen

Poľovného revír Pri dube Zvolen bol rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č.143/2014-720 zo dňa 14.07.2014 určený na osobitné užívanie, tzv. vyhradený poľovný revír, za účelom ochrany genofondu srnčej zveri javorinského typu a ochrany genofondu ostatných druhov zveri. Jeho územie o výmere 1721,64 leží v geomorfologickej oblasti Slovenské stredohorie, celok Javorie, v nadmorskej výške 280 až 740 m n. m. Z hľadiska súčasného územno-správneho usporiadania Slovenska je územie situované v Banskobystrickom kraji v okrese Zvolen a v katastrálnom území obcí Breziny, Kráľová, Michalková, Môťová, Podzámčok a Zvolen. Užívateľom poľovného revíru Pri dube je Národné lesnícke centrum.

Zisťovanie migračných koridorov srnčej zveri cez cestné komunikácie a objekty

Anotácia:

Rýchly rozvoj dopravnej infraštruktúry a intenzity dopravy zaznamenaný v ostatných rokoch významne vplývajú na populácie voľne žijúcich živočíchov. Nie je to len barierový efekt líniových stavieb, ktorý obmedzuje alebo úplne narúša prepojenosť populácií, ale aj zvyšujúce sa riziko dopravných kolízií a zvyšujúca sa mortalita zveri na cestách. Táto v niektorých oblastiach a poľovných revíroch už dosahuje takú úroveň, že znemožňuje jej plnohodnotné poľovnícke obhospodarovanie. S ohľadom na uvedené skutočnosti bolo navrhnuté ako miesto realizácie predmetného projektu, úsek cesty I. triedy č. 66 (Zvolen – Podzámčok), ktorý tvorí západnú hranicu výskumného poľovného revíru Pri dube Zvolen. Na tomto úseku dochádza každoročne k mnohým dopravným kolíziám, ktoré okrem strát prevažne na srnčej zveri prinášajú aj značné ekonomické straty. Cieľom navrhovaného projektu bude s využitím najmodernejších metód výskumu (satelitná telemetria, fotomonitoring) identifikovať miesta cestného úseku najintenzívnejšie využívaných zverou pri presunoch a migráciách, analyzovať príčiny a dôvody výberu konkrétnych koridorov a navrhnúť opatrenia na zmiernenie vznikajúcich škôd. Satelitná telemetria súčasne umožní zhodnotenie využívania prostredia a vplyv vykonaných poľovníckych opatrení, ktoré budú v poľovnom revíry navrhované a realizované pre zlepšenie jej životných podmienok a zníženie mortality na cestných komunikáciách. Získané poznatky bude možné aplikovať aj v ďalších oblastiach a poľovných revíroch, kde cestné komunikácie prechádzajú biotopmi raticovej zveri

Doba riešenie projektu: 1.10.2018 – 30.09.2021
Zdroje financovania: vlastné zdroje

Projekt Zisťovanie migračných koridorov srnčej zveri cez cestné komunikácie a objekty príspevkom na nákup telemetrických obojkov podporil Doprastav a. s.

Výskum a monitoring malých šeliem

Anotácia:

Výskumná činnosť je zameraná na získavanie poznatkov o rozšírení, abundancii a správaní malých šeliem. Od roku 2012 prebieha intenzívny fotomonitoring, stopovanie a vyhľadávanie pobytových znakov. Výskum je v súčasnosti zameraný hlavne na druhy jazvec lesný (Meles meles) a líška hrdzavá (Vulpes vulpes), ale evidujeme aj ďalšie druhy ako kuna skalná, kuna lesná, tchor tmavý, vydra riečna a lasica myšožravá. V posledných rokoch sa v rámci PR zaznamenal zvýšený výskyt prašiviny u líšky hrdzavej.

Doba riešenia:  od 2012
Zdroje financovania: vlastné zdroje

Metodika sčítania jednotlivých druhov zveri

Anotácia:

Základom poľovníckeho plánovania sú početné stavy zveri, a to normované kmeňové stavy (NKS) vyjadrujúce optimálny únosný stav zveri na konkrétnom území a spočítané jarné kmeňové stavy (JKS). Celá filozofia plánovania manažmentu zveri vychádza z JKS, pričom je všeobecne známe, že súčasné určovanie JKS zveri je málo presné a spoľahlivé. Nepresnosť spôsobuje niekoľko základných faktorov, pričom medzi najdôležitejšie patria sezónne migrácie a koncentrácie zveri, ako aj zisťovanie stavov na poľovný revír, často bez vzájomnej koordinácie medzi susednými užívateľmi. Zisťovanie stavov je však veľmi špecifické a štandardnými postupmi ťažko realizovateľné, resp. horšie využiteľné pre cieľavedomé plánovanie. Naviac, stavy zveri v PR sezónne alebo medziročne ovplyvňuje aj prevažujúci druh pestovaných poľnohospodárskych plodín, najmä kukurice, ako aj výskyt snehovej pokrývky či tvrdších klimatických pomerov. Cieľom navrhovaného projektu je výskum a overenie modernejšej metódy určenia stavov zveri na úrovni poľovnej oblasti. Základom metodického postupu, ktorý by sme chceli testovať, je sledovanie vývoja vyššie uvedených ukazovateľov a syntéza získaných poznatkov umožňujúca určiť, či je stav únosný, resp. či stav z dlhodobejšieho hľadiska stúpa alebo klesá. Zber údajov o celkovej početnosti zveri v poľovnej oblasti by mal prebiehať najmä na vytipovaných  tradičných zimoviskách s využitím moderných prístrojov. Rovnako by sa zhodnotil výskyt škôd zverou. Nutnosť čo najpresnejšieho zisťovania stavov zveri zdôrazňuje aj Koncepcia rozvoja poľovníctva v SR v ňou stanovených strategických cieľoch ,, Spresniť spôsob zisťovania stavov zveri a zmeniť postupy v poľovníckom plánovaní tak, aby plány zodpovedali realite. Prehodnotiť a zmeniť výpočet zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu“. Navrhnutím a otestovaním nového postupu zhodnotenia stavov raticovej zveri v poľovných oblastiach a návrhom úprav postupu plánovania prispejeme k zreálneniu zavedeného veľkoplošné hospodárenia a skvalitneniu racionálneho, cieľavedomého  a dlhodobo udržateľného obhospodarovania a využitia voľne žijúcej zveri, ako prírodného bohatstva a súčasti našich prírodných ekosystémov.

Doba riešenia:  2018
Zdroje financovania: MPaRV SR

Publikácie a prezentácie

  • Bučko, J., Slamka, M. 2018. Škody působené spárkatou zvěří na Slovensku  – jejich následky a možnosti řešení. Svět myslivosti 19 (8): 35 – 37.
  • Bučko, J., Slamka, M. 2018. Riziká zvýšených stavov. Poľovníctvo a rybárstvo 70 (7): 7-12.
  • Slamka, M., Bučko, J. 2018. Reprodukční cyklus jezevce lesního v podmínkách středního Slovenska. Svět myslivosti 19 (3): 24 – 26.
  • Bučko, J., Slamka, M. 2017. Opäť sme lovili viac. Poľovníctvo a rybárstvo 69 (11): 36-38.
  • Urban. P., M. Filadelfi, M., Slamka, M. & Hrúz, V. 2017. Vydry vs automobily – problém aj v mestách: prípadová štúdia Banská Bystrica – Zvolen. Prezentácia na konferencii Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku. Banská Bystrica, 23. – 24. 11. 2017
  • Slamka, M., Kaštier, P. and Schwarz, M. 2017. The golden jackal in Slovakia. Canid Biology & Conservation 20(9):38-41. URL: http://www.canids.org/CBC/20/golden_jackal_in_Slovakia.pdf.
  • Bučko, J., Slamka, M. 2017. Lasicovité šelmy. Poľovníctvo a rybárstvo 69 (3): 34-36.