Category

Webové sídlo

Kick-off meeting projektu “Upgrade Centra excelentnosti LignoSilva”

Bratislava, 8. február 2024 – Národné lesnícke centrum (NLC), spolu s projektovými partnermi – Výskumným ústavom papiera a celulózy a Fraunhoferovým inštitútom pre výskum dreva pripravili úvodné stretnutie projektu, ktorý...

Prezentácie a zborník z konferencie “Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR”

Národné lesnícke centrom 5. decembra zorganizovalo v poradí už 22. ročník tradičnej vedeckej konferencie “Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR”. Prinášame vám prezentácie zoradené v troch blokoch: A...

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalší vzorový projekt (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy...

Podpora investícií do lesníckych technológií

Zvolen, 11. december 2023 – Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila vyhlásenie výzvy pre podopatrenie: 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh....

Stromček pod stromček prináša jedličku ako symbol nádeje pre malých pacientov z Banskej Bystrice

Banská Bystrica 1. decembra 2023 – Lesníci zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri...

Ako harmonizovať ciele pôdohospodárstva a ochrany prírody?

Nitra, 30. november 2023 – Včera sa v Nitre – Lužiankach konalo v poradí už 61. valné zhromaždenie Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V rámci vedeckej rozpravy bol nosným referátom príspevok s názvom „Ako harmonizovať...

Závery z medzinárodnej odbornej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023“

Zvolen, 10. október 2023 – Medzi hlavné témy už 32.ročníka medzinárodnej odbornej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa“ patrilo hodnotenie a prognóza dopadov sucha z roku 2022 na zdravotný stav...

Aktívna podpora obhospodarovateľov lesa v procese čerpania finančných prostriedkov z PRV SR zo strany NLC pokračuje

Zvolen, 2. október 2023 – Rovnako, ako pri všetkých predchádzajúcich výzvach v rámci prechodného obdobia PRV SR 2014 – 2022 aj teraz Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a...

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalší vzorový projekt (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy...

Katalóg cien lesnej techniky

Zvolen, 15. august 2023 – Národné lesnícke centrum (NLC) v poslednom období intenzívne pracovalo na príprave komplexného materiálu pod názvom Katalóg cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení. Zároveň...
1 2 3 4 9