Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Kontakt na oddelenie verejného obstarávania:

Mgr. Sidónia Dolniaková, tel. 045/5314199, sidonia.dolniakova@nlcsk.org
Ing. Slavka Kulichová, tel. 045/5202406, slavka.kulichova@nlcsk.org
Ing. Andrea Štiasná, tel. 045/5314353, andrea.stiasna@nlcsk.org

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií dotknutej osobe – ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s verejným obstarávaním v podmienkach Národného lesníckeho centra od 25. 5. 2018

V zmysle čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. 4. 2016, poskytujeme každej dotknutej osobe tieto informácie (osobné údaje neboli získané priamo od dotknutej osoby):

a) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa (verejného obstarávateľa):
Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, Zvolen Krajina: Slovenská republika, IČO: 42001315

b) Kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@nlcsk.org

c) Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: umožniť uchádzačovi/spoločnosti/živnostníkovi zúčastniť sa verejného obstarávania

d) Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi /čl.6, bod 1 písm. e) nariadenia/

e) Kategórie dotknutých osobných údajov: všeobecné osobné údaje

f) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Riadiace orgány Agentúr poskytujúcich NFP, UVO, iné kontrólne orgány

g) Prenos údajov do 3.krajín: neuskutoční sa

h) Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

i) Každá dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov

j) Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu

k) Zdroj osobných údajov: údaje pochádzajú z predložených ponúk uchádzačov, prípadne údajov, získaných v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania

l) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 – nebude vykonávané

ZsNH

Poistenie

Aktualizované: 17.09.2020


Bezpulzná mikrovlnná piecka – Microwave Accelerated Reaction System

Aktualizované: 02.06.2020


Odborné lektorovanie v rámci vzdelávacej aktivity „Odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade modulových aktivít lesnej pedagogiky“

Aktualizované: 07.02.2020


Ubytovanie, prenájom miestnosti a strava v ubytovacom zariadení v lokalite Malá/Veľká Fatra

Aktualizované: 17.01.2020


Výzva na predkladanie ponúk – VO Odborné lektorovanie v rámci vzdelávacej aktivity Prestavba lesa na prírode blízke hospodárenie

Aktualizované: 17.12.2019


Výzva na predkladanie ponúk – VO Vypracovanie odborného textu do knižnej publikácie Prírode blízke hospodárenie, základ prebudovy lesa vekových tried

Aktualizované: 16.12.2019


Výzva na predkladanie ponúk – VO Publikácie Exkurzný sprievodca po objektoch v prebudove na prírode blízke hospodárenie – 3 druhy publikácií podľa lokalít

Aktualizované: 16.12.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky G/2018/302/4314

Názov predmetu zákazky: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia a prístavba NLC Výskumná stanica Juh Gabčíkovo“

Zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk (9.8.2018)

Stavebný dozor na „Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti“.

Výzva

Zmluva


Výzva na predkladanie ponúk (opakovaná zákazka) (17.7.2018)

Koordinácia prác dodania a implementácie 3D CT skenera, dopravníkov a stavebných úprav v areáli NLC na Strážach pri Zvolene v rámci projektu zriadenie teamingového centra LignoSilva.

Výzva

Zmluva


Výzva na predkladanie ponúk (22.5.2018)

Koordinácia prác dodania a implementácie 3D CT skenera, dopravníkov a stavebných úprav v areáli NLC na Strážach pri Zvolene v rámci projektu zriadenie teamingového centra LignoSilva.

Výzva

Zmluva


Výzva na predkladanie ponúk (5.1.2018)

Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu infraštrukturálnych celkov v rámci Národného projektu SLOV-AG.

Výzva

Zmluva


Výzva na predkladanie ponúk (11.9.2017)

Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel/ Vŕtaná studňa

Výzva

Zmluva

Príloha


Výzva na predkladanie ponúk (7.6.2017)Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu rekonštrukcie budovy nachádzajúcej sa na adrese Sokolská 2, Zvolen, zapísanej na liste vlastníctva číslo 3577 pod súpisným č. 1, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, postavenú na parcele číslo 2673/1 so  súpisným číslom 1 s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.

Výzva

Zmluva


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013

Obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013

Obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013


Obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012

Obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012

Obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012

Obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012


Obdobie od 1.10.2011 do 31.12.2011

Obdobie od 1.7.2011 do 30.9.2011.

Obdobie od 1.4.2011 do 30.6.2011.

Podlimitné a nadlimitné zákazky

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy

Súťažné podklady – pdf

Korigenda – Komunikácia od 19.10.2018

Vysvetlenie

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti

Výzva na predkladanie ponúk

Redakčná oprava č.1

Súťažné podklady

Časť č. 1:   príloha č. 1- projektová dokumentácia – vlastný projekt dopravné značeniebleskozvodpožiarna ochranastatický posudokteplotech. posúdenie

príloha č. 2 – rozpočet 

Časť č. 2:   príloha č. 1- projektová dokumentácia – stavebná časťelektroinštalácia

príloha č. 2 – rozpočet

Časť č. 3:   príloha č. 1- projektová dokumentácia – zdravotechnikavykurovanie

príloha č. 2 – rozpočet

Časť č. 4:   príloha č. 1- projektová dokumentácia –  A-D  – E

príloha č. 2 – rozpočet

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky Príloha č.1

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Informácia o otváraní ponúk – časť Ostatné

Informácia o otváraní ponúk – časť Kritériá

Archív

Ukončené verejné obstarávania – rok 2011:

Podprahová zákazka: s názvom “Mobilný GIS” uverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 162/2011 zo dňa 19.8.2011 pod č. 06417-WYT

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou: s názvom “Prírastkomery s príslušenstvom”

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) “Tonery – NLC” Tonery-nlc.doc

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) “Tonery – projekty” Tonery-projekty.doc

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) “Feromónové odparníky, feromónové lapače a ostatný materiál.”

Výzva

Súťažné podklady

Výzva na predloženie ponuky (podlimitná zákazka – neprioritné služby) – letecké meračské snímkovanie – letecké fotografické služby

LMS

Úprava vyzvy LMS

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk)

GPS

GPS angl.

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk)

Zabezpečenie upratovacích služieb

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk)

Klimatizačná miestnosť

Ukončené verejné obstarávania – rok 2010:

Výzva na predloženie ponuky (podlimitná zákazka zadávaná postupom podprahovej zákazky s výzvou na predkladanie ponúk na poskytnutie neprioritných služieb) „Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok.“

Výzva na predloženie ponuky pre podprahovú zakázku – Autoklávy

Vyzva.pdf

Výzva na predloženie ponuky pre podprahovú zakázku – Nákup stereomikroskopov s príslušenstvom.

Výzva na predloženie ponuky pre podprahovú zakázku – Nákup centrifúg.

Vyzva.pdf

Výzva na podanie súťažnej ponuky na letecké meračské snímkovanie

Vyzva.pdf

mapa územia –  PrílohaLMS2010-A3.pdf

Výzva na podanie súťažnej ponuky na dodávku kancelárskeho papiera

Vyzva.pdf

Verejné obstarávanie  programov starostlivosti o lesy v roku 2010 s platnosťou od roku 2012

Prehľad LC – VOPSL2010

Rozhodnutia o určení lesných celkov

Verejné obstarávanie na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy  (PSL)- podprahové zákazky  – rok 2010

 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 17 – Krásny Brod
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 18 – LC Brzotín I.
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 19 – Jánošíkovo 13
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 20 – Kláštor
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 21 – Kýčera
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 22 – Martinské Hole
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 23 – Paráč
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 24 – Rudno
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 25 – Zákamenné
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 26 – Osrblie
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 27 – Stará Turá
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 28 – Nové Mesto nad Váhom
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 29 – Trenčianske Stankovce
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 30 – Opatová
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 31 – Kšinná

Verejné obstarávanie na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (PSL) – zákazky s nízkou hodnotou – rok 2010

 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 32 – Cemjata
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 33 – LC Jovsa

Ukončené verejné obstarávania – rok 2009:

Výzva na podanie ponuky – Služby v oblasti zabezpečovania personálu a realizácie školení – 30.11.2009

Priloha_vyzva.pdf

Výzva na podanie ponuky – Služby v oblasti zabezpečovania personálu a realizácie školení.

Priloha_vyzva.pdf

Výzva na predloženie ponuky – Dodávka a montáž plastových okien a dverí – NLC Sokolská 2, Zvolen – 2. etapa.

Priloha_vyzva.pdf

Výzva na podanie ponuky – verejné obstarávanie náhradných dielov k výpočtovej technike a drobnej výpočtovej techniky. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Priloha_vyzva.pdf

Výzva na podanie súťažnej ponuky – zabezpečenie personálu a realizácia školení

Vyzva_školenia.pdf

Výzva na podanie súťažnej ponuky – tvorba reklamných filmových snímok v oblasti lesníctva

Vyzva_film.pdf – zrušený postup

Výzva na podanie súťažnej ponuky – tvorba reklamných filmových snímok v oblasti lesníctva

Vyzva_film.pdf

Výzva na podanie súťažnej ponuky – dodávka čistiacich a upratovacích služieb v budovách NLC Zvolen

Vyzva_upratovanie.pdf

Výzva na podanie súťažnej ponuky – dodávka laboratórneho nábytku pre  NLC Zvolen

Vyzva_nabytok.pdf

 

Zverejňovanie v zmysle zákona 25/2006 Z.z. s účinnosťou do 1.7.2013

Podprahová zakázka – Tonery – NLC:

Výzva na predkladanie ponúk

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otváranie ponúk – oznámenie

Podprahová zakázka – Tonery – Projekty:

Výzva na predkladanie ponúk

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otváranie časti ponúk “Ostatné” – oznam

Otváranie časti ponúk “Kritériá” – oznam

Podprahová zákazka – softvér na spracovanie a klasifikáciu údajov diaľkového prieskumu Zeme a priestorové modelovanie:

Otváranie časti ponúk “Ostatné” – oznam

Otváranie časti ponúk “Kritériá” – oznam

Podprahová zákazka – softvér na spracovanie a analýzu obrazových údajov diaľkového prieskumu Zeme predovšetkým satelitných a leteckých záznamov

Otváranie časti ponúk “Ostatné” – oznam

Otváranie časti ponúk “Kritériá” – oznam