loader image

home

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2019

Dňa 29. mája 2020 od 10,00 hod. sa v priestoroch Národného lesníckeho centra konal verejný odpočet Národného lesníckeho centra, významnej lesníckej inštitúcie zriadenej MPRV SR ako príspevková organizácia. Tento rok mal verejný odpočet NLC podobu...
.. viac

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský navštívil NLC

Dňa 22. mája 2020 navštívil Národné lesnícke centrum minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v sprievode Michala Tomčíka, generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a Mateja Vigodu, generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR....
.. viac

Naši vedci publikujú v špičkovom vedeckom časopise Science

Veľký publikačný úspech nášho kolegu Františka Máliša z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Mať publikačný výstup v prestížnom časopise Science určite patrí k vrcholom výskumnej činnosti každého vedeckého pracovníka vedecký príspevok pojednáva...
.. viac

Učiť sa o lese online je dnes “in”

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen v tomto období nadviazal prostredníctvom Referátu komunikácie a marketingu spoluprácu s CVTI SR, ktorej výsledkom je zverejnenie príspevku o aktivitách ÚLPV pod názvom “Čo sa...
.. viac

OECD pokračuje v podporovaní agrárnej vedy a výskumu aj počas koronakrízy

Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu (CRP) spúšťa aj tento rok výzvu na podávanie žiadostí na rok 2021 o kofinancovanie: medzinárodných vedeckých konferencií, individuálnych vedeckých štipendií. Výzva je otvorená do 10. septembra 2020. Tento rok...
.. viac

Významný publikačný úspech nášho kolegu

Diverzita vegetácie lesov mierneho pásma v Európe klesá, čo môže mať vážne dôsledky na biologickú rozmanitosť celého ekosystému, keďže život mnohých iných organizmov, napr. hmyzu, je úzko spätý s konkrétnymi druhmi rastlín. Pokles biodiverzity zároveň znižuje schopnosť...
.. viac

Medzinárodný deň lesov 2020

21. marec ako Medzinárodný deň lesov vyhlásilo v decembri 2012 Valné zhromaždenie OSN v spolupráci s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Je venovaný oslave lesov a zvyšovaniu povedomia o ich význame. Práve v tento deň by mali krajiny sveta vyvinúť lokálne, národné či medzinárodné úsilie na zorganizovanie aktivít, ktoré sú zamerané na lesy a stromy, ich potrebu, spôsob obnovy, ochranu či ich trvalú udržateľnosť. K tejto výzve sa už tradične pripája aj Národné lesnícke centrum.

Témou Medzinárodného dňa lesov pre rok 2020 sú LESY A BIODIVERZITA. Pripojte sa aj vy k jeho oslavám a k aktívnemu šíreniu posolstva tohto sviatku. So svojou iniciatívou sa podeľte a ukážte ostatným, ako Vám záleží na okolitom prostredí, v ktorom žijete.

Dňa 14. októbra 2019 sa na Národnom lesníckom centre otvoril 10. jubilejný ročník Detskej lesníckej univerzity, ktorý slávnostne otvoril generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ľuboš Halvoň za účasti zástupcov partnerov projektu, ktorými sú Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Zvolen – mesto lesníctva. Ide o jedinečný projekt, ktorého cieľom je okrem popularizácie lesníctva aj podpora environmentálneho vzdelávania a ktorého koordinátorom je Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania. Desiaty ročník spomínaného projektu bude navštevovať 44 žiakov zo Základných škôl zo Zvolena a jeho okolia. Všetkým už študentom zaželajme úspešné štúdium na Detskej lesníckej univerzite a dovidenia na promóciách v júni.

10. výročie Detskej lesníckej univerzity

Rozprávka – Ako si zvieratká v lese poriadok robili

Niečo pre najmenších

0
Ústavy
0
Zamestnancov
0
Medzinárodných programov a projektov
0
Projektov APVV
0
Projektov aplikovaného výskumu pre prax

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese jan.polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx.